Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (14) - F (2) - G (6) - H (4) - I (1) - L (2) - M (3) - O (2) - S (3) - T (6) - W (1) - І (240) - А (199) - Б (89) - В (172) - Г (237) - Д (98) - Е (249) - Ж (1) - З (148) - К (206) - Л (57) - М (439) - Н (221) - О (645) - П (395) - Р (120) - С (292) - Т (395) - У (107) - Ф (123) - Х (17) - Ц (18)

Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості


Піндус, Н. М. Інформаційно-вимірювальні комплекси у нафтовій та газовій промисловості : курс. проектування / Н. М. Піндус, Н. Б. Долішня, Т. З. Марчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 74 с.

У методичних вказівках сформульовано мету і завдання курсового проектування, розглянуто питання оформлення теоретичної і графічної частини, розроблено систему оцінювання виконання та захисту курсової роботи з дисциплін «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади в нафтогазовій промисловості» та «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Основи побудови АСУ об'єктів нафтогазового комплексу


Незамай, Б. С. Основи побудови АСУ об'єктів нафтогазового комплексу : конспект лекцій / Б. С. Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 61 с.

Конспект містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Основи побудови АСУ об’єктів нафтогазового комплексу". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – ”Системна інженерія”

Інформаційні системи


Незамай, Б. С. Інформаційні системи : конспект лекцій / Б. С. Незамай. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 68 с.

Конспект містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Інформаційні системи". Розроблений у відповідності до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.05020101 – "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика".

Теорія автоматичного управління спеціалізованими системами


Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного управління спеціалізованими системами : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 74 с.

У навчальному посібнику розглянуто блок змістовних модулів ПП-11 – теорія автоматичного управління спеціальними системами, які не розглядаються в типових підручниках з теорії автоматичного керування. Проаналізовано одно- і багатоконтурні системи, системи управління об’єктами з розподіленими параметрами, САК зі змінною структурою; наведені задачі та методи оптимального керування та методи ідентифікації об’єктів автоматизації; дана характеристика кінцевих автоматів та послідовності машин. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Системи передачі і обробки інформації у нафтогазовому комплексі


Николайчук, М. Я. Системи передачі і обробки інформації у нафтогазовому комплексі : лабораторний практикум / М. Я. Николайчук, І. Т. Левицький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 55 с.

Лабораторний практикум містить основний матеріал, необхідний для організації, проведення і оформлення лабораторних робіт з дисципліни«Системи передачі і обробки інформації у нафтогазовому комплексі» Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – «Системна інженерія».

Вступ в теорію систем


Белей, С. М. Вступ в теорію систем : практикум / С. М. Белей, С. П. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 27 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення занять з дисципліни "Вступ в теорію систем". Практикум розроблений згідно з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Метрологія та вимірювальна техніка". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Науково-дослідна практика


Семенцов, Г. Н. Науково-дослідна практика : методичні вказівки / Г. Н. Семенцов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 17 с.

Програму складено згідно з “Методичними рекомендаціями щодо складання програм практики для студентів вищих навчальних закладів України” і призначена для самостійної роботи при проходженні науково-дослідної практики студентів спеціальності 8.050202 –«Автоматизоване управління технологічними процесами».

Інформаційні системи


Незамай, Б. С. Інформаційні системи : лабораторний практикум / Б. С. Незамай, Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 137 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Інформаційні системи". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Інформаційні системи". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.05020101 – "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика".

Автоматичне управління


Автоматичне управління : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 398 с.

У навчальному посібнику викладені основні поняття, визначення і принципи класифікації технологічних процесів як об’єктів автоматизації. Приводяться диференціальні рівняння типових динамічних ланок, їх моделей. Методи синтезу алгоритмів і систем курування на сучасному рівні із використанням мікропроцесорних засобів. Призначається для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю „Автоматизоване управління технологічними процесами. Метрологія управління технологічними процесами”. Навчальний посібник може бути корисний студентам інших технологічних спеціальностей та науковим і аспірантам.

Технологія виробництв процесів харчової та переробної промисловості


Борин, В. С. Технологія виробництв процесів харчової та переробної промисловості : лабораторний практикум / В. С. Борин. - Івано-Франківськ : : ІФТУНГ, 2010. - 109 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підго-товки бакалаврів за напрямом 6.050202 -«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання з метою вивчення загальних принципів побу-дови і закони функціонування АСК, основні методи аналізу і синтезу неперервних і дискретних систем керування, а також для самостійної роботи студентів денної форми навчання з метою закріплення знань з дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved