Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (6) - H (5) - I (1) - L (2) - M (4) - O (2) - P (1) - S (3) - T (6) - W (1) - І (249) - А (207) - Б (95) - В (178) - Г (246) - Д (98) - Е (262) - Ж (1) - З (155) - К (214) - Л (60) - М (456) - Н (228) - О (667) - П (406) - Р (123) - С (310) - Т (407) - У (119) - Ф (126) - Х (19)

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : метод. вказівки до самостійної роботи студ. спец. " Обладнання нафтових і газових промислів" / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 33 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Машини та обладнання для видобутку нафти і газу” і розроблені згідно навчального плану підготовки бакалаврів за напрямком 6.0902 “Інженерна механіка” професійного спрямування “Обладнання нафтових і газових промислів”. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю. Можуть бути використані для студентів денної і заочної форми навчання.

Фізичні властивості гірських порід


Степанюк, В. П. Фізичні властивості гірських порід : навч. посіб. / В. П. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 218 с.

У навчальному посібнику викладені фізичні властивості мінералів, гірських порід, нафтових та газових покладів, розглянуті взаємозв’язки між фізичними властивостями, наведена велика довідникова інформація з окремих фізичних параметрів. Додатком до посібника є лабораторний практикум методики та техніки виміру фізичних властивостей гірських порід. Кожна тема закінчується питаннями для самоконтролю. В посібнику приведена тематика домашніх контрольних завдань для студентів заочної та дистанційної форми навчання.

Застосування ЕОМ в технологічних розрахунках буріння


Волобуєв, А. І. Застосування ЕОМ в технологічних розрахунках буріння : конспект лекцій / А. І. Волобуєв. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 127 с.

Конспект лекцій складений згідно з програмою курсу “Застосування ЕОМ в технологічних розрахунках буріння” для спеціальності 7.090306 – буріння і призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форм навчання. Може бути корисним для слухачів ФПО, які вирішили набути першого досвіду в програмуванні практичних задач.

Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин


Міронов, Ю. В. Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : лабораторний практикум для студ.-бакалаврів спец. "Обладнання нафт. і газ. промислів" №8-16. Ч.2 / Ю. В. Міронов, Л. І. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 102 с.

Збiрник методичних вказівок до лабораторних робiт (частина ІI, 8-ий семестр) складено за робочою програмою курсу "Машини і обладнання для буріння свердловин" для бакалаврiв з базовою вищою освiтою за напрямком 60902 "Iнженерна механiка" професiйного спрямування 7.090217 "Обладнання нафтових і газових промислів", затвердженої деканом механiчного факультету IФДТУНГ 28.05.1998 р. Методичнi вказівки призначені для самостійної роботи і проведення лабораторних робіт при вивченні дисципліни студентами стаціонарної і заочної форм навчання.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Закінчування свердловин"


Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Закінчування свердловин" / Сенюшкович М.В., Ковбасюк І.М., Марцинков О.Б., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 54 с.

Методичні вказівки складені у відповідності до програми курсу «Закінчування свердловин» для спеціальності «Буріння», затвердженою 30 серпня 2001року, і призначені для допомоги студентам при виконанні лабораторних робіт.

Бурові промивальні рідини


Оринчак, М. І. Бурові промивальні рідини : лабораторний практикум / М. І. Оринчак, Я. М. Кочкодан, В. І. Колісник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 108 с.

В лабораторному практикумі наведені роботи з визначення основних технологічних властивостей бурових промивальних рідин, а також додаються практичні рекомендації для користування лабораторним устаткуванням. Велика увага у практикумі приділена практичному застосуванню хімічних реагентів для обробки промивальних рідин. Наведені рецептури основних типів розчинів та регулювання їх структурно-механічних властивостей.

Основи гірничого виробництва


Основи гірничого виробництва : лабораторний практикум / В. Р. Возний, Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, С. О. Овецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 80 с.

Лабораторний практикум призначений для поглиблення теоретичних знань основних розділів курсу і набуття практичних навичок у виконанні розрахунків, які проводяться у гірничому виробництві.

Методичні вказівки з курсу "Підземна гідрогазодинаміка"


Методичні вказівки з курсу "Підземна гідрогазодинаміка" / Попадюк Р.М., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. - 11 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою дисципліни “Підземна гідрогазодинаміка" для студентів спеціальності 7.070704 - Геологія нафти і газу, затвердженою Вченою Радою Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 7.070704 – “Геологія нафти і газу". Методичні вказівки містять робочу програму дисципліни з лекційних і практичних занять, рекомендовану літературу, завдання для виконання домашніх і контрольних завдань та рекомендації до їх виконання.

Розробка родовищ нафти і газу


Розробка родовищ нафти і газу : метод. вказівки / Зінченко В.К., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. - 42 с.

Методичні вказівки складені у відповідності до програмних вимог курсу "Розробка родовищ нафти і газу" для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства". Вони включають робочий план-програму курсу, перелік рекомендованої літератури, програмні запитання, методичні поради по вивченню окремих розділів курсу, запитання для самоперевірки, завдання для виконання контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання.

Програма нафтогазотранспортної практики


Возняк, М. П. Програма нафтогазотранспортної практики : методичні рекомендації / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 10 с.

Програма практики складена згідно з робочим навчальним планом спеціалізацій: “Проектування та експлуатація нафто-, продуктопроводів і нафтобаз”, “Проектування та експлуатація газопроводів, газосховищ і АГНКС”, “Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів” спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища” напрямку підготовки 0903 – Гірництво.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved