Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (14) - F (2) - G (6) - H (4) - I (1) - L (2) - M (3) - O (2) - S (3) - T (6) - W (1) - І (240) - А (199) - Б (89) - В (172) - Г (237) - Д (98) - Е (249) - Ж (1) - З (148) - К (206) - Л (57) - М (439) - Н (221) - О (645) - П (395) - Р (120) - С (292) - Т (395) - У (107) - Ф (123) - Х (17) - Ц (18)

Lecture economique


Клюфінська, І. М. Lecture economique : навч. посіб. для читання з курсу франц.мови.Ч.2. / І. М. Клюфінська. - Івано-Франківськ : Факел, 2003. - 56 с.

Навчальний посібник складено згідно з “Типовою програмою з іноземних мов для неспеціальних факультетів Львівського регіону”, затвердженою на засіданні опорної кафедри іноземних мов Львівського регіону 24 травня 1993 р., протокол №9. Мета посібника – розвиток навичок читання та усного мовлення на базі автентичних матеріалів фахового спрямування.

Українська мова : термінологія і стилістика


Шеремета, О. В. Українська мова : термінологія і стилістика : метод. вказівки / О. В. Шеремета. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 69 с.

Дані методичні вказівки з курсу “Українська мова: термінологія та стилістика” розраховані на студентів І курсу спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Мета методичних вказівок — допомогти студентам самостійно зорієнтуватися у теоретичному матеріалі зі стилістики, розвинути практичні навички з предмету і цим самим сприяти формуванню грамотних спеціалістів з високим рівнем культури мовлення.

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум / Н. Ф. Будуйкевич, Л. Ю. Бурківська, М. Е. Бушан [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. - 470 с.

Мова – єдина, цілісна складна знакова система, точніше система систем: фонем, морфем, слів, словосполучень, речень, яка служить не лише засобом комунікації, обміну думками, закріплення думок, а й засобом їх формування – адже мислення здійснюється на мовній основі, а мова (нормативна) завжди осмислена.

Українська мова


Титова, М. В. Українська мова : тести для іноземних студентів. Лексика. Фразеологія. Синтаксис / М. В. Титова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 116 с.

Збірник тестових завдань призначений для самостійної роботи студентів-іноземців з української мови. Він дозволяє здійснити перевірку знань, умінь та навичок з курсу української мови іноземних студентів І–ІV курсів усіх спеціальностей. У збірнику охоплено такі мовознавчі розділи: Лексика. Фразеологія. Синтаксис. Тестові завдання укладено відповідно до чинної Програми з української мови для іноземних студентів.

Українська мова. Фонетика. Орфографія. Будова слова. Словотвір. Морфологія. Словник труднощів української мови


Титова, М. В. Українська мова. Фонетика. Орфографія. Будова слова. Словотвір. Морфологія. Словник труднощів української мови : тести для іноземних студентів. / М. В. Титова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 271 с.

Збірник тестових завдань призначений для самостійної роботи студентів-іноземців з української мови. Він дозволяє здійснити перевірку знань, умінь та навичок з курсу української мови іноземних студентів І–ІV курсів усіх спеціальностей. У збірнику охоплено такі мовознавчі розділи: Фонетика. Орфографія. Будова слова. Словотвір. Морфологія. Словник труднощів української мови. Тестові завдання укладено відповідно до чинної Програми з української мови для іноземних студентів.

Ділове українське мовлення


Пахомов, В. М. Ділове українське мовлення : метод. довідк. посібник / В. М. Пахомов. - 2-е вид., перероб. і доп. - Івано-Франківськ : ІФОЦППК, 2006. - 100 с.

Значна увага приділена писемному мовленню, його особливостям, складенню і оформленню документів, основним вимогам до мови ділового тексту. Посібник подає чималий ілюстративний матеріал окремих труднощів у діловому мовленні, словничок ненормативних слів і словосполучень та їх нормативних відповідників в українській мові. Завершує посібник значний за обсягом список використаної та рекомендованої літератури.

Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Ділова українська мова"


Пахомов, В. М. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Ділова українська мова" : для студентів всіх спеціальностей / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1999. - 21 с.

Дані методичні вказівки з дисципліни “Ділова українська мова” призначені для студентів I курсу заочної форми навчання. Мета вказівок ознайомити студентів з цілями і завданнями, програмою, питаннями і документами, які виносяться на іспит (залік) з курсу “Ділова українська мова”.

Контрольні роботи з української мови і методичні вказівки до їх виконання


Пахомов, В. М. Контрольні роботи з української мови і методичні вказівки до їх виконання : Варіант 1 / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 40 c.

Слухач заочних підготовчих курсів факультету довузівської підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за час навчання виконує п’ять письмових робіт з української мови. Кожна робота виконується в окремому зошиті.

Тлумачний словник з ділового українського мовлення


Пахомов, В. М. Тлумачний словник з ділового українського мовлення / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 156 с.

Словник містить тлумачення понад 2100 термінів, які найчастіше вживаються в діловому українському мовленні. Видання охоплює пояснення переважної більшості назв видів і підвидів документів, а також понять, які вживаються в архівній справі, діловодстві, документознавстві, лексиці інших дисциплін, які пов’язані з документом, з діловим українським мовленням. Для студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" усіх форм навчання.

Ділова українська мова


Пахомов, В. М. Ділова українська мова : конспект лекцій / В. М. Пахомов. - 2-е вид., доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 358 с.

Посібник знайомить з різноманітними аспектами писемного і усного ділового мовлення, зокрема розглядаються питання самостійної роботи з літературою і документами; значення мови і мовлення в житті людини; культури мовлення; стилів сучасної української літературної мови; найважливіших видів документів, їх класифікації, складання і оформлення; публічного виступу, його підготовки і виголошення. Висвітлюються також вимоги до документів, до культури усного і писемного мовлення, до мовленнєвого етикету українського народу, основні зміни в "Українському правописі".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved