Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (14) - F (2) - G (6) - H (4) - I (1) - L (2) - M (3) - O (2) - S (3) - T (6) - W (1) - І (240) - А (199) - Б (89) - В (172) - Г (237) - Д (98) - Е (249) - Ж (1) - З (148) - К (206) - Л (57) - М (439) - Н (221) - О (645) - П (395) - Р (120) - С (292) - Т (395) - У (107) - Ф (123) - Х (17) - Ц (18)

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Венгринюк, М. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : метод. вказівки / М. І. Венгринюк, Н. В. Веселовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 35 с.

Методичні вказівки укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. У методичних вказівках подано тридцять варіантів контрольних робітдля студентів заочної форми навчання. Усі завдання, що входять до контрольних робіт, спрямовані на те, щоб систематизувати й поглибити знання студентів про мовні норми української мови та розкрити основні стратегії роботи із сучасним документом. Призначено для студентів першого курсу заочної форми навчання усіх напрямів підготовки.

Українська мова за професійним спрямуванням


Венгринюк, М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. Б. Литвин, Н. Б. Манюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 84 с.

Курс лекцій укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Теоретичні питання, які увійшли до курсу лекцій, спрямовані на те, щоб дати студентам ґрунтовні і систематичні знання про норми сучасної української літературної мови, сучасний документ, культуру та етику усного ділового спілкування. Призначено для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа».

Культура наукової мови


Венгринюк, М. І. Культура наукової мови : практикум / М. І. Венгринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 68 с.

Практикум укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Культура наукової мови”. Завдання, які увійшли до практикуму, спрямовані на те, щоб поглибити знання студентів про науковий стиль української мови та його лексико-граматичні ресурси, допомогти майбутнім фахівцям опанувати основні стратегії роботи з сучасним українським науковим текстом. Призначено для студентів таких напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит».

Українська мова


Венгринюк, М. І. Українська мова / М. І. Венгринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 71 с.

Наукова робота: мовленнєвостилістичні поради


Бурківська, Л. Ю. Наукова робота: мовленнєвостилістичні поради : навч. посіб. / Л. Ю. Бурківська, М. І. Венгринюк, В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 74 с.

У навчальному посібнику подано мовленнєвостилістичні поради щодо написання наукової роботи: розкрито основні вимоги до змістової і лінгвістичної композиції наукового тексту крізь призму лексико-семантичного, морфологічного та синтаксичного мовних рівнів. Це видання сприятиме розвитку вмінь і навичок роботи із сучасними науковими текстами, допоможе грамотно оформити результати досліджень.

Лінгвістичні основи документознавства


Бурківська, Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : метод. вказівки / Л. Ю. Бурківська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 56 с.

Дисципліна «Лінгвістичні основи документознавства» є органічним продовженням таких дисциплін: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», Документознавство» – та базовою дисципліною для подальшого вивчення курсів «Засоби масової інформації», «Редагування спецдоку ментації».

Лінгвістичні основи документознавства


Бурківська, Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : практикум / Л. Ю. Бурківська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 72 с.

До практикуму з лінгвістичних основ документознавства увійшли завдання таких змістових модулів: «Поняття й категорії стилістики. Стилістична диференціація української мови. Норми сучасної української літературної мови», «Лексичні засоби стилістики. Стилістичне розшарування лексики. Документознавча термінологія», «Морфологічні засоби стилістики. Стилістичний синтаксис. Мовностилістична правка тексту».

Лінгвістичні основи документознавства


Бурківська, Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : практикум / Л. Ю. Бурківська. - 2-ге вид., випр. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 102 с.

Практикум складено відповідно до нового навчального плану та робочої програми дисципліни. До практикуму ввійшли завдання таких змістових модулів: «Документна лінгвістика як теоретико-прикладна дисципліна», «Теорія тексту. Методи лінгвістичного дослідження тексту документа», «Композиція тексту службових документів», «Текстові категорії службових документів», «Стилістична диференціація української лексики», «Орфографічні норми текстів документів», «Морфологічні норми текстів документів», «Синтаксичні норми текстів документів», «Комп’ютеризація в документній лінгвістиці».

Німецько-український та українсько-німецький термінологічний міні-словник-довідник


Сорока, Л. Г. Німецько-український та українсько-німецький термінологічний міні-словник-довідник : гірництво, нафтогазова справа / Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 100 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки «Гірництво» та «Нафтогазова справа». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених вище дисциплін німецькою та українською мовами.

Німецько-український та українсько-німецький термінологічний міні-словник-довідник


Сорока, Л. Г. Німецько-український та українсько-німецький термінологічний міні-словник-довідник : геологія, екологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Л. Г. Сорока. - Івано-Франківськ : Полум’я, 2008. - 100 с.

Цей термінологічний словник-довідник призначається для студентів напрямків підготовки «Геологія» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Словник-довідник містить близько 2000 фахових термінів та тлумачень із зазначених вище дисциплін німецькою та українською мовами.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved