Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (6) - H (5) - I (1) - L (2) - M (4) - O (2) - P (1) - S (3) - T (6) - W (1) - І (249) - А (207) - Б (95) - В (178) - Г (246) - Д (98) - Е (262) - Ж (1) - З (155) - К (214) - Л (60) - М (456) - Н (228) - О (667) - П (406) - Р (123) - С (310) - Т (407) - У (119) - Ф (126) - Х (19)

Конспект лекцій з навчального курсу "Основи психології та педагогіки"

Криштопа, С. Й. Конспект лекцій з навчального курсу "Основи психології та педагогіки" / С. Й. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 82 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Основи психології та педагогіки” підготовлений автором на основі досвіду викладання відповідного нормативного курсу, введеного до навчальних планів вищих учбових закладів Міністерства освіти і науки України. В конспекті лекцій з “Основ психології та педагогіки” особлива увага приділена проблемам, які ще недостатньо висвітлені у науково-методичній літературі: проблема психології особистості, моделей та етапів спілкування, умов ефективного спілкування, умов ефективного спілкування, психології малих груп тощо.

Пcихологія і педагогіка

Джура, О. Д. Пcихологія і педагогіка : метод. вказівки / О. Д. Джура. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 206 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчального курсу «Психологія і педагогіка», рекомендовані студентам першого курсу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», усіх форм навчання. Структура вказівок містить програму навчальної дисципліни, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки щодо самостійного вивчення тем, тестові завдання для самоконтролю, індивідуальні завдання творчого характеру, психологічні тести та методики, словники категорій і понять психології та педагогіки. Методичні вказівки будуть корисними як студентам, так і викладачам для організації навчального процесу, що ґрунтується на принципі співтворчої активності.

Психологія управління

Дзвінчук, Д. І. Психологія управління : навч. посіб. / Д. І. Дзвінчук, В. М. Кушнірюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 260 с.

Навчальний посібник є узагальненням досвіду навчання державних службовців у магістратурі державної служби в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, курсах підвищення кваліфікації державних службовців у регіональному Центрі підвищення кваліфікації. Систематизовано знання щодо основних положень державної служби України та психологічних основ управлінської діяльності. Суттєвою особливістю навчального посібника є його практична орієнтація, великий вміст психодіагностичної методики по дослідженню змісту управлінської діяльності та особистості державного службовця.

Основи психології та педагогіки

Криштопа, С. Й. Основи психології та педагогіки : практичні заняття / С. Й. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 72 с.

Запропоновані методичні рекомендації мають за мету допомогти тим, хто вивчає психологію зорієнтуватись у сучасній її проблематиці, окреслити розуміння основних питань, сприяти у підборі літератури до кожної з тем курсу, винесених на практичні заняття.

Управління станом стресу в умовах змагань

Станкевич, І. М. Управління станом стресу в умовах змагань : метод. вказівки / І. М. Станкевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 34 с.

Методичні вказівки призначені для використання працівниками сфери спорту, спортсменами та лікарями для ефективного керування тренувальним процесом.

Основи наукових досліджень

Чорний, М. І. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / М. І. Чорний, О. М. Трубенко, О. М. Чорний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 77 с.

Конспект лекцій призначений для висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень студентами університету. Знання методології, теорії, технології, методів та організації науково-дослідницької діяльності є базою для студентів, магістрів та аспірантів для написання дипломних, магістерських та кандидатських робіт (дисертацій).

Рисунок, живопис, скульптура. Рисунок черепа людини

Осколіп, О. В. Рисунок, живопис, скульптура. Рисунок черепа людини : метод. вказівки / О. В. Осколіп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 28 с.

У методичних вказівках містяться теоретичні матеріали будови, пропорцій та варіанти рисунків і начерків черепа людини, знання даного матеріалу дозволить студентам освоїти та практично закріпити основні прийоми перспективи, лінійно-конструктивного та світлотіньового методу побудови анатомічно-конструктивної схеми пластичної форми черепа. Допоможуть правильно побудувати голову людини в дуже складних ракурсах, дозволять мислити образно, логічно, розвиваючи об’ємно-просторову увагу і конструктивне мислення.

Художня освіта Галичини

Волинська, О. С. Художня освіта Галичини : навч. посіб. / О. С. Волинська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 236 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.06.0102 – «Архітектура». У навчальному посібнику на основі ґрунтовного вивчення історичної художньо-педагогічної спадщини минулого висвітлюються питання розвитку художньої освіти в Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Важливе місце відведено аналізові змісту, форм, методів, методик і принципів організації загальної та професійної художньої освіти в Галичині і педагогічній праці митців досліджуваного періоду. Висвітлено роль «геометричних», «вільноручних», «перспективних», «фахових» рисунків та інших художніх дисциплін у загальній і професійній художній освіті молоді краю.

Основи об'ємно-просторової композиції: об'ємна форма

Поліщук, Л. К. Основи об'ємно-просторової композиції: об'ємна форма : курс. проектування / Л. К. Поліщук, І. О. Родіна, О. Р. Новицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 18 с.

Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Містить теоретичні основи побудови об’ємної форми, рекомендації гармонійного об’єднання елементів в цілісну об’ємну структуру. Сформульовано послідовні взаємопов’язані етапи виконання проекту. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.060102 «Архітектура».

Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України

Федунків, З. Б. Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України : навч. посіб. Ч. 1 : Пам'ятки оборонної архітектури / З. Б. Федунків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 74 c.

Навчальний посібник для курсу «Архітетурно-містобудівна спадщина Західної України» розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Містить теоретичні основи предмету, знайомить з термінологією, джерелами і науковими методами дослідження об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини Західної України. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю – 7.06010201 – «Архітектура будівель і споруд».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved