Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (4) - D (1) - E (11) - F (1) - G (3) - H (3) - I (1) - L (2) - M (2) - O (1) - S (3) - T (5) - W (1) - І (193) - А (170) - Б (79) - В (149) - Г (210) - Д (92) - Е (223) - Ж (1) - З (128) - К (165) - Л (52) - М (380) - Н (193) - О (560) - П (316) - Р (106) - С (246) - Т (330) - У (90) - Ф (106) - Х (14) - Ц (13)

Управління нафтогазовим комплексом


Кочкодан, В. Б. Управління нафтогазовим комплексом : метод. вказ. для самостійного вивчення дисципліни / В. Б. Кочкодан. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 65 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Управління нафтогазовим комплексом". Призначені для використання студентами всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – "Менеджмент". У методичних вказівках наведено короткий конспект лекцій, плани семінарських занять, навчальні завдання, тести для самоперевірки знань, питання для самостійного вивчення тем, термінологічний словник основних понять, рекомендована література для самостійного засвоєння курсу "Управління нафтогазовим комплексом".

Інженерне обладнання будівель і споруд


Василишин, Я. В. Інженерне обладнання будівель і споруд : метод. вказ. для виконання практичних та розрахункових робіт з розділів "Опалення" та "Вентиляція" / Я. В. Василишин, З. В. Обиночна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 46 с.

«Опалення» та «Вентиляція» – одні з найважливіших розділів курсу «Інженерне обладнання будівель і споруд», який читається студентам архітектурних та будівельних спеціальностей. Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки студентів для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 191 – «Архітектура та містобудування» та 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».

Переддипломна практика-2


Костюк, У. З. Переддипломна практика-2 : програма та методичні вказівки / У. З. Костюк, В. К. Орлова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 22 с.

Програма та методичні рекомендації до проходження переддипломної практики-2 студентами вищого ступеня «магістр» другого року навчання спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми. Програма та методичні рекомендації містять характеристику основних етапів практики і є навчально-методичним документом, який визначає завдання для виконання, порядок контролю роботи студентів з боку керівників від кафедри обліку і аудиту та баз практики, вимоги щодо підготовки і захисту звітів про результати проходження практики.

Історія туризму


Передерко, В. П. Історія туризму : конспект лекцій / В. П. Передерко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 118 с.

Конспект лекцій містить матеріали про основні етапи становлення та розвитку туризму у світі та в Україні. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Історія туризму». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 242 «Туризм».

Програмовані логічні контролери


Когутяк, М. І. Програмовані логічні контролери : метод. вказ. до виконання курсової роботи / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 81 с.

Методичні вказівки призначені для всіх форм навчання з метою отримання практичних навичок проектування систем керування технологічними об’єктами на базі програмованих логічних контролерів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Лозинський, О. Є. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ : конспект лекцій / О. Є. Лозинський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 138 с.

Викладено основні види геологічних досліджень, які проводять при бурінні свердловин з метою об’єктивного вивчення геологічного розрізу та характеру нафтогазоносності надр. Висвітлено наукові основи обґрунтування виявлення та вивчення родовищ нафти і газу. Розглянуто основні положення геологорозвідувального процесу на різних стадіях, геолого-економічної оцінки нафтогазоносних об’єктів та охорони надр і довкілля при бурінні свердловин. Особливу увагу приділено методиці проведення пошуково-розвідувального буріння в різних геологічних умовах.

Нафтогазова геологія


Михайлів, І. Р. Нафтогазова геологія : лабораторний практикум / І. Р. Михайлів, Г. М. Мула. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 89 с.

Розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни “Нафтогазова геологія”. Лабораторний практикум містить теоретичні положення, методичні поради до виконання лабораторних робіт, наведено рекомендації щодо їх оформлення та наводяться ключові запитання та завдання для самоконтролю.

Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ


Михайлів, І. Р. Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ : метод. вказ. до курсової роботи / І. Р. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 28 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни „Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ”. Можуть використовуватись студентами денної та заочної форми навчання. У методичних вказівках висвітлено теми, зміст, особливості виконання курсових робіт, а також методичні підходи до здійснення техніко-економічних розрахунків.

Глобальна економіка


Дзьоба, О. Г. Глобальна економіка : конспект лекцій / О. Г. Дзьоба, Р. Т. Мацьків, О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 100 с.

У конспекті лекцій викладено теоретичні засади глобалізації та економічної інтеграції, поведінки економічних суб’єктів в умовах глобалізації, проаналізовано практичний досвід впровадження різних форм економічної інтеграції, розкрито особливості формування глобальних ринків; наведено універсальний інструментарій для дослідження та обґрунтування економічних явищ, які відбуваються у світовій економіці.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Інвестиційний аналіз"


Боднарук, І. Л. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Інвестиційний аналіз" : для магістрів денної форми навчання / І. Л. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 62 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої навчальної програми даної дисципліни. У методичних вказівках подано мету та завдання навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз» загальні рекомендації щодо вивчення дисципліни, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, елементи самостійної роботи, їх зміст та обсяги в годинах, інформаційне забезпечення, містить контрольні питання для обговорення на практичних заняттях.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved