Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (12) - F (1) - G (3) - H (4) - I (1) - L (2) - M (3) - O (1) - S (3) - T (6) - W (1) - І (221) - А (188) - Б (82) - В (161) - Г (222) - Д (97) - Е (235) - Ж (1) - З (141) - К (191) - Л (56) - М (414) - Н (204) - О (607) - П (354) - Р (117) - С (261) - Т (365) - У (96) - Ф (113) - Х (15) - Ц (18)

Ядерно-фізичні методи дослідження свердловин


Федоришин, Д. Д. Ядерно-фізичні методи дослідження свердловин : навч. посіб. / Д. Д. Федоришин, С. Д. Федоришин, С. О. Лизун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 288 с.

У книзі розглянуто особливості геологічної будови порід-колекторів нафтогазових родовищ, висвітлено та обгрунтовано взаємозв’язки фільтраційно-ємкісних параметрів порід-колекторів із фізичними параметрами зареєстрованими у пошукових свердловинах методами промислової геофізики. У роботі досить детально описано фізичні основи радіоактивних методів, технологію та апаратуру їх проведення, розглянуто причини формування та деформування радіоактивних полів як стаціонарних так і наведених. Навчальний посібник призначений для навчання студентів нафтогазового профілю, слухачів інституту перекваліфікації працівників з вищою освітою споріднених нафтових спеціальностей та курсів підвищення кваліфікації.

Методика і технологія підготовки, проведення та інтерпретації даних ГДС


Федорів, В. В. Методика і технологія підготовки, проведення та інтерпретації даних ГДС : лаб. практикум. Ч.4 / В. В. Федорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 71 с.

Лабораторний практикум розроблено згідно робочої програми та навчального плану. Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни: “Методика і технологія підготовки, проведення та інтерпретації даних ГДС”. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040103 – “Геологія”.

Моделювання і прогнозування стану довкілля


Чепурна, Т. Б. Моделювання і прогнозування стану довкілля : лаб. практикум / Т. Б. Чепурна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 115 с.

Лабораторний практикум призначений для набуття студентами таких знань та вмінь: засвоїти основні математичні моделі розрахунку розповсюдження шкідливих домішок та методи прогнозування забруднюючих речовин в довкіллі; аналізувати вплив метеорологічних умов на рівень забруднення атмосфери з врахуванням особливостей окремих міст та окремих підприємств; мати уяву щодо застосування та ефективності прогностичних схем в окремих регіонах; орієнтуватись з питань недоліків існуючих моделей і схем прогнозу та шляхів їх удосконалення i розвитку.

Просторовий аналіз та моделювання в ГІС


Чепурна, Т. Б. Просторовий аналіз та моделювання в ГІС : лаб. практикум / Т. Б. Чепурна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 69 с.

Лабораторний практикум призначений для ознайомлення студентів з методами просторового аналізу і моделювання в ГІС-системах та має на меті навчити використовувати їх при вирішенні прикладних задач. Заняття включають вивчення задач просторового, статистичного, оверелейного, мережного, геостатичного аналізів, локально-стохастичні методи просторової інтерполяції і геостатичне моделювання. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій".

Розпізнавання образів


Чепурна, Т. Б. Розпізнавання образів : лаб. практикум / Т. Б. Чепурна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 99 с.

Лабораторний практикум призначений для ознайомлення студентів з сучасним станом проблеми розпізнавання і основними методами розв'язання задачі розпізнавання образів. Основна ідея курсу полягає у формуванні в студентів знань як системного, так і інформаційного підходу до проблеми розпізнавання.

Нариси з історії математики для інженерів


Нісонський, В. П. Нариси з історії математики для інженерів : навч. посіб. / В. П. Нісонський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 166 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Вища математика». Він містить базові знання з історії математики, які стануть у нагоді як допитливому студентові, так і викладачеві-початківцю. У посібнику, крім історичних даних розвитку математики, подано короткі біографії найвидатніших учених-математиків, що зробили найбільший внесок як у саму математику, так і її застосування до інших природничих та технічних наук. Окремо наведено біографічні дані про видатних українських учених-математиків, показано їхнє значення для світової науки.

Загальна екологія (та неоекологія)


Зоріна, Н. О. Загальна екологія (та неоекологія) : метод. вказівки для курс. роботи / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 22 с.

Методичні вказівки для курсової роботи роблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки для курсової роботи містять вимоги до оформлення курсової роботи. Запропоновано перелік основних тем з дисципліни та літературні джерела. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Загальна екологія (та неоекологія)


Зоріна, Н. О. Загальна екологія (та неоекологія) : лаб. практикум / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 33 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Психологія


Хабайлюк, В. В. Психологія : конспект лекцій / В. В. Хабайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 108 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з курсу «Психологія» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», складається з 9 лекцій і переліку рекомендованої літератури. До кожної з тем подано питання контролю знань.

Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі


Основи інтенсифікації припливу вуглеводнів на морі : метод. вказівки / Я. М. Фем'як, Я. Я. Якимечко, С. О. Овецький, В. Б. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 23 с.

У методичних вказівках викладено завдання курсового проектування, зміст курсового проекту та тематика проектування, а також наведені рекомендації з виконання курсового проекту, його захисту, рекомендована література. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050304. – «Нафтогазова справа».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved