Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (4) - D (1) - E (11) - F (1) - G (3) - H (3) - I (1) - L (2) - M (2) - O (1) - S (3) - T (5) - W (1) - І (211) - А (175) - Б (81) - В (151) - Г (212) - Д (92) - Е (224) - Ж (1) - З (132) - К (181) - Л (52) - М (388) - Н (195) - О (579) - П (330) - Р (108) - С (257) - Т (343) - У (92) - Ф (110) - Х (14) - Ц (17)

Історія основної іноземної мови


Дзівідзінська, І. С. Історія основної іноземної мови : метод. вказ. для виконання самостійної роботи / І. С. Дзівідзінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 53 с.

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи розроблено на основі робочої програми курсу “Історія основної іноземної мови”. Методичні вказівки містять вимоги та завдання для підготовки до практичних занять (семінарів), з дисципліни “Історія основної іноземної мови” та супроводжуються переліком рекомендованих джерел з метою допомогти студентам у виконанні самостійної роботи з дисципліни “Історія основної іноземної мови”. Призначено для підготовки студентів II курсу спеціальності “Переклад” напряму підготовки 6.020303 “Філологія”.

Науково-технічний переклад


Дзівідзінська, І. С. Науково-технічний переклад : практикум для самостійної та індивідуальної роботи / І. С. Дзівідзінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 49 с.

Практикум містить завдання, що охоплюють усі теми курсу для самостійного та індивідуального опрацювання, та супроводжується переліком рекомендованих джерел з метою допомогти студентам у підготовці до практичних занять з дисципліни “Науково-технічний переклад”. Призначено для підготовки студентів II курсу спеціальності “Переклад” напряму підготовки 6.020303 “Філологія”.

Історія основної іноземної мови


Дзівідзінська, І. С. Історія основної іноземної мови : метод. вказ. для виконання індивідуальної роботи / І. С. Дзівідзінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 42 с.

Методичні вказівки для виконання індивідуальної роботи розроблено на основі робочої програми курсу “Історія основної іноземної мови”. Методичні вказівки містять вимоги та завдання для підготовки до практичних занять (семінарів), з дисципліни “Історія основної іноземної мови” та супроводжуються переліком рекомендованих джерел з метою допомогти студентам у виконанні індивідуальної роботи з дисципліни “Історія основної іноземної мови”. Призначено для підготовки студентів II курсу спеціальності “Переклад” напряму підготовки 6.020303 “Філологія”.

Історія основної іноземної мови


Дзівідзінська, І. С. Історія основної іноземної мови : метод. вказ. для практичних занять / І. С. Дзівідзінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 50 с.

Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Історія основної іноземної мови» для студентів ІІ курсу денної форми навчання містять вимоги щодо структури, плану й змісту практичних занять з навчальної дисципліни «Історія основної іноземної мови».

Історія основної іноземної мови


Дзівідзінська, І. С. Історія основної іноземної мови : навчально-методичний посібник / І. С. Дзівідзінська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 32 с.

Навчально-методичний посібник, укладений згідно з робочою програмою дисципліни, містить список тем рефератів, питання для модульного контролю, питання для поточної перевірки знань, завдання та тести для самостійної та індивідуальної работи студентів. Рекомендовано для студентів II курсу (спеціальність „Переклад”) кафедри теорії і практики перекладу. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 “Філологія” та викладачів, які читають лекційний та практичний курс.

Технологія проектування комп'ютерних систем


Заячук, Я. І. Технологія проектування комп'ютерних систем : метод. вказ. для самостійної роботи / Я. І. Заячук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 24 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки - 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». Методичні вказівки можуть бути використані студентами, які навчаються на очній та заочній формах навчання.

Автоматизація неперервних технологічних процесів. Регулятори


Семенцов, Г. Н. Автоматизація неперервних технологічних процесів. Регулятори : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 201 с.

У навчальному посібнику наведено математичний опис одно- та багатовимірних об’єктів керування, принципи побудови і модифікації ПІД-регуляторів; нечітка логіка, штучні нейронні мережі та генетичні алгоритми; питання технічної реалізації ПІД регуляторів, приклади визначення оптимальних параметрів налаштування ПІД-регуляторів і синтезу багатопараметричних регуляторів. Призначено для підготовки бакалаврів з галузі знань 15 – «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також рекомендовано студентам ВТНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та аспірантам приладобудівного, енергетичного, електротехнічного, електронного та інших споріднених фахів на поліпшення рівня технічного проектування регуляторів для керування неперервними технологічними процесами.

Попередження та ліквідація аварій на морських нафтогазових промислах


Витязь, О. Ю. Попередження та ліквідація аварій на морських нафтогазових промислах : практикум / О. Ю. Витязь, В. Б. Боднарук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 143 с.

Практикум складено згідно з програмою дисципліни "Попередження та ліквідація аварій на морських нафтогазових промислах " для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, що навчаються за напрямом підготовки "Нафтогазова справа". Призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання. Рекомендується студентам для самостійної роботи та виконання окремих розділів курсових проектів та магістерських робіт.

Колтюбінгові технології в нафтогазовидобуванні


Витязь, О. Ю. Колтюбінгові технології в нафтогазовидобуванні : методичні вказівки для виконання курсової роботи / О. Ю. Витязь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 15 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни «Колтюбінгові технології в нафтогазовидобуванні». Призначені для виконання курсової роботи студентами стаціонарної і заочної форм навчання та поглиблення знань з основних розділів вивчення курсу дисципліни. В методичних вказівках викладено завдання курсового проектування, зміст курсової роботи та тематика проектування, а також наведені рекомендації з виконання курсової роботи, її захисту, рекомендована література тощо. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 185 - «Нафтогазова інженерія та технології».

Колтюбінгові технології в нафтогазовидобуванні


Витязь, О. Ю. Колтюбінгові технології в нафтогазовидобуванні : практикум / О. Ю. Витязь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 143 с.

Практикум складено згідно з програмою дисципліни " Колтюбінгові технології в нафтогазовидобуванні " для студентів ступеня магістр, що навчаються за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології". Призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання. Рекомендується студентам для самостійної роботи та виконання окремих розділів курсових проектів та магістерських робіт.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved