Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (6) - D (1) - E (15) - F (2) - G (7) - H (5) - I (1) - J (1) - L (2) - M (5) - O (2) - P (3) - S (3) - T (6) - W (1) - І (255) - А (211) - Б (97) - В (182) - Г (250) - Д (101) - Е (273) - Ж (1) - З (157) - К (222) - Л (60) - М (479) - Н (230) - О (683) - П (420) - Р (127) - С (318) - Т (411) - У (123) - Ф (129)

Адміністрування податків


Долішня, Т. І. Адміністрування податків : методичні вказівки для вивчення дисц. / Т. І. Долішня. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 86 с.

Методичні вказівки для вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми курсу "Адміністрування податків" для магістрів спеціальності 071 - "Облік і оподаткування" денної та заочної форм навчання. Містять короткий огляд теоретичних питань, питання, що виносяться на обговорення під час проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, перелік питань для самоконтролю та перелік рекомендованих джерел.

Комп'ютерні технології в лінгвістичних дослідженнях


Стахмич, Ю. С. Комп'ютерні технології в лінгвістичних дослідженнях : лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 113 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Комп'ютерні технології в лінгвістичних дослідженнях" призначений для магістрів ІІ-го року навчання за спеціальністю 035 "Філологія". Містить теоретичний матеріал та завдання для виконання лабораторних робіт. Практикум містить лабораторні роботи, які мають за мету сформувати у студентів інформаційно-аналітичну, дослідницьку та інформаційно-технологічну компетентності, а саме здатність визначати характер та обсяг інформаційних потреб та документальних джерел їхнього забезпечення у процесі перекладу та науково-пошукової діяльності, а також здатність оцінювати та використовувати програмне забезпечення для здійснення перекладу. Може використовуватися студентами під час підготовки до лабораторних занять.

Інформаційні технології в перекладі


Стахмич, Ю. С. Інформаційні технології в перекладі : лабораторний практикум / Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 111 с.

Лабораторний практикум з дисципліни "Інформаційні технології в перекладі" призначений для магістрів ІІ-го року навчання за спеціальністю 035 "Філологія". Містить теоретичний матеріал та завдання для виконання лабораторних робіт. Практикум містить лабораторні роботи, які мають за мету сформувати у студентів інформаційно-аналітичну та інформаційно-технологічну компетентності, а саме здатність оцінювати та використовувати програмне забезпечення для здійснення перекладу, а також визначати характер та обсяг інформаційних потреб та документальних джерел їхнього забезпечення у процесі перекладу та науково-пошукової діяльності. Може використовуватися студентами під час підготовки до лабораторних занять.

Вступ до матаналізу


Чумаченко, Я. В. Вступ до матаналізу : методичні вказівки проведення лекційних занять та індивідуальні завдання для самостійних та практичних робіт з вищої математики / Я. В. Чумаченко, Г. В. Григорчук, Л. І. Григорчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 91 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення лекційних та практичних занять для студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 141 - електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Materials and chemicals in oil and gas production


Moroz, L. B. Materials and chemicals in oil and gas production : guidance booklet / L. B. Moroz, M. O. Psiuk. - Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2018. - 23 p.

Guidance booklet are developed in accordance with the work program of the discipline "Materials and chemicals in oil and gas production". It is intended for preparation of bachelors in specialty 185 - "Oil and gas engineering and technologies". Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні". Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології".

Капітал підприємства: формування та використання


Бережницька, У. Б. Капітал підприємства: формування та використання : практикум / У. Б. Бережницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 77 с.

Практикум є частиною навчально-методичного забезпечення дисципліни "Капітал підприємства: формування та використання", зокрема - підручними матеріалами для студентів на практичних заняттях і при їхній самостійній роботі. Спершу наведено тематичний план з дисципліни, базові умови вивчення курсу. Далі в розрізі кожної теми наведено: мету вивчення, запитання для обговорення на практичних заняттях, питання для самостійного вивчення, наведено основні формули, задачі для розв'язку на практичних заняттях з прикладами їхнього розв'язання, задачі для самостійного роботи, а також рекомендовану літературу. Окремо виділено типові завдання для студентів дистанційної і заочної форм навчання.

Екологічний аудит


Москальчук, Н. М. Екологічний аудит : практикум / Н. М. Москальчук, К. О. Радловська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 52 с.

У практикумі розглянуто системний виклад особливостей запровадження екологічного аудиту - від концептуальних положень загальнодержавного значення до конкретних типових процедур з практичними прикладами, які дають змогу вивчити й запровадити екоаудит на підприємствах, у галузях, регіонах.

Культурологія


Кудлач, В. І. Культурологія = Culturology : конспект лекцій=lektures / В. І. Кудлач. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 88 с.

Конспект лекцій призначений для іноземних студентів-бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю "Нафтогазова інженерія та технології". Виклад теорії та історії розвитку культури ознайомить студентів із сутністю, закономірностями існування та розвитку культури крізь призму діяльності людини, суспільства, народів; із категоріальним апаратом, методами, класичними і сучасними концепціями культури; допоможе сформувати цілісне, нове бачення проблем взаємодії людини і світу на основі соціокультурного досвіду.

Техніка перекладу з другої іноземної мови (німецька)


Ріба-Гринишин, О. М. Техніка перекладу з другої іноземної мови (німецька) : методичні вказівки до проведення практичних занять та сам. роботи з дисципліни / О. М. Ріба-Гринишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 31 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Техніка перекладу з другої іноземної мови (німецька)" призначені для студентів I-го року навчання в магістратурі, які навчаються за спеціальністю 035 - "Філологія".

Проектування і експлуатація газопроводів


Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація газопроводів : навч. посіб. / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 183 с.

У навчальному посібнику розглянуто основи проектування та експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів, будова лінійної частини магістрального газопроводу, наведено склад технічного проекту та етапи його виконання, а також технологічні операції, що здійснюються на лінійній частині. З кожної технологічної операції подані теоретичні основи та послідовність їхнього проведення. Подано характеристику та обов’язки лінійно-експлуатаційної служби управління магістральних газопроводів. Розроблено питання обслуговування і ремонту лінійної частини магістрального газопроводу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved