Ви є тут

Глосарій

A (4) - B (2) - C (5) - D (1) - E (12) - F (1) - G (3) - H (4) - I (1) - L (2) - M (3) - O (1) - S (3) - T (6) - W (1) - І (220) - А (188) - Б (82) - В (161) - Г (221) - Д (97) - Е (234) - Ж (1) - З (141) - К (191) - Л (56) - М (413) - Н (204) - О (605) - П (353) - Р (117) - С (261) - Т (363) - У (96) - Ф (113) - Х (15) - Ц (18)

Експлуатація нафтових і газових свердловин


Тарко, Я. Б. Експлуатація нафтових і газових свердловин : лаборатор. практикум / Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко, М. О. Псюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 196 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочою програмою дисципліни “Експлуатація нафтових і газових свердловин”. Лабораторний практикум вміщує 9 лабораторних робіт, кожна з яких містить мету, теоретичну частину з описом приладів та установок, вказівки для самостійної роботи студентів, порядок проведення роботи і обробки результатів досліду та вказівки з оформлення отриманих результатів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040103 “Геологія нафти і газу”.

Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія


Ляху, М. В. Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія : підручник / М. В. Ляху, І. Р. Михайлів, М. І. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 306 с.

Рекомендовано для студентів напрямів підготовки 6.040103 “Геологія”, 6.050304 “Нафтогазова справа” та інших напрямів та спеціальностей нафтогазового спрямування, а також аспірантів, слухачів закладів післядипломної освіти та широкого кола фахівців з нафтогазової справи.

Геолого-промислові дослідження свердловин


Манюк, М. І. Геолого-промислові дослідження свердловин : навч. посіб. / М. І. Манюк, О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 166 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання встановлення параметрів продуктивних гризонтів за домопогою геологічних, геофізичних, геохімічних, гідродинамічних досліджень свердловин. Особлива увага при цьому звертається на методи випробування продуктивних пластів та гідродинамічне дослідження свердловин з метою одержання найбільш достовірних даних щодо гідродинамічної досконалості свердловин та забезпечення ними оптимальних припливів нафти і газу із об’єктів випробування. А також розглядаються науково-теоретичні положення і практичні рекомендації з основних вимог відносно застосування методів підвищення продуктивності свердловин за їх потенціальною та фактичною продуктивностями, за визначенням зон кольматації та скін-ефекту.

Українська мова як іноземна


Судук, І. І. Українська мова як іноземна : збірник текстів для читання / І. І. Судук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 58 с.

Збірник текстів для читання та самостійної роботи укладено на основі робочої програми дисципліни “Українська мова як іноземна”. Тексти, представлені у збірнику, погруповані за розділами. Тексти першого розділу спрямовані на закріплення розмовних тем і розвиток комунікативних навичок студентів-іноземців. У другому розділі подані тексти, які ілюструють особливості української фонетики та орфографії. Третій розділ – це тексти професійного спрямування, які сприятимуть вивченню наукової термінології нафтогазової та суміжних галузей, а також граматики української мови. Четвертий розділ складають тексти загальної тематики із комунікативними та граматичними завданнями.

Латинська мова


Судук, І. І. Латинська мова : конспект лекцій / І. І. Судук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 62 с.

Конспект лекцій охоплює основи фонетики, морфології, елементи синтаксису латинської мови. Подані таблиці відмінкових закінчень іменників та особових закінчень дієслів. Містить рекомендації щодо перекладу тих чи інших граматичних форм, відмінних від українських. Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для студентів напряму підготовки 6.020303 “Філологія”.

Українська мова за професійним спрямуванням


Судук, І. І. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / І. І. Судук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 55 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням», а також зразки контрольних тестів та завдання для самостійної роботи студентів. Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для студентів напряму підготовки 6.040103 «Геологія».

Філософія


Андрусів, Л. З. Філософія : конспект лекцій / Л. З. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 158 с.

У конспекті лекцій нормативного навчального курсу «Філософія» розглядаються основні проблеми історії філософії, простежується процес становлення та розвитку різноманітних напрямків, течій, шкіл. Конспективний виклад теоретичного матеріалу допоможе студентам осмислити проблеми соціального і духовного життя сучасності. Призначено для студентів напряму підготовки «6.050304 – Нафтогазова справа».

Обладнання автоматизованого виробництва


Обладнання автоматизованого виробництва : курс. проектування / В. Ф. Плісак, В. В. Кустов, В. Г. Панчук, Л. Я. Роп'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 69 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни «Обладнання автоматизованого виробництва». У методичних вказівках викладено питання розрахунку та конструювання коробок швидкостей і подач при розробці нових верстатів або модернізації існуючих моделей, а також питання проектування робототехнічних комплексів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.05.0505 – Інженерна механіка.

Трубопровідний транспорт газу


Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу : підручник / О. М. Сусак, В. К. Касперович, М. П. Андріїшин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 345 с.

У підручнику подано основи теорії, розрахунків, проектування і експлуатації магістральних газопроводів. Приведено загальні відомості про транспорт газу, методи розрахунків фізичних властивостей природних газів. Описана технологія підготовки газу до транспорту, алгоритм розрахунків основних процесів і апаратів. Розглянуто загальний випадок теплогідравлічного розрахунку газопроводів, особливості розрахунку складних газопроводів. Газодинамічні характеристики нагнітачів розглядаються в графічних і аналітичних варіантах.

Алгоритми та методи обчислень


Горбійчук, М. І. Алгоритми та методи обчислень : метод. вказівки / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 24 с.

Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямком підготовки - 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved