Ви є тут

Механіка машин

Механіка машин : курсове проектування / Б. І. Смага. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 85 с.

Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців для напряму 6.050304 – „Нафтогазова справа". У курсовому проектуванні сформульовано мету та основні завдання проектування, наведено тематику та обсяг курсового проекту, загальні вимоги до курсового проекту, а також технічні завдання. Може бути використане студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved