Ви є тут

Природоохоронні технології

Михайлюк, Ю. Д. Природоохоронні технології : самостійна робота для студ. напряму підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 16 с.

Самостійна робота з дисципліни «Природоохоронні технології» складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Містить перелік тем для самостійного вавчення з дисципліни. Завдання для студентів заочної форми навчання розроблено згідно з варіантом. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved