Ви є тут

Природоохоронні технології

Яцишин, Т. М. Природоохоронні технології : лаборатор. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Т. М. Яцишин, Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 39 с.

Лабораторні роботи з дисципліни «Природоохорон-ні технології» складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми напряму під-готовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього се-редовища та збалансоване природокористування» Лабороторні роботи містить теоретичні відомості та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни згідно з варіантом. Призначені для студентів денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved