Ви є тут

Інформатика та програмування

Левицька, Г. І. Інформатика та програмування : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Г. І. Левицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 54 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Інформатика та програмування» складено відповідно до нового навчального плану та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - «Нафтогазова справа». Містять зміст теоретичного матеріалу; методичні рекомендації з вивчення дисципліни; перелік основних умінь, якими повинні володіти студенти; контрольні завдання; перелік питань для контролю та атестації знань студентів; перелік рекомендованих джерел. Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни, проведення тестування і самоконтролю знань з розділів дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved