Ви є тут

Основи енергоефективності

Гладь, І. В. Основи енергоефективності : метод. вказ. для самостійної роботи / І. В. Гладь, Я. В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 30 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Основи енергоефективності” складені відповідно до робочої програми дисципліни згідно з навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання. Методичні вказівки мають за мету допомогти студентам самостійно вивчити теоретичний матеріал, який передбачений робочою програмою, але не розглядається на аудиторних заняттях, а також самостійно підготуватися до виконання практичних занять.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved