Ви є тут

Інформатика та програмування

Штогрин, Л. В. Інформатика та програмування : метод. вказ. для виконання самостійної роботи з дисципліни / Л. В. Штогрин, Л. І. Давибіда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 26 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисциплін “Інформатика та програмування” з метою організації самостійної роботи студентів для вивчення даної дисципліни. Призначені для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 19 – «Архітектура та будівництво» спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved