Ви є тут

Основи екології

Стельмахович, Г. Д. Основи екології : метод. вказ. до проведення практичних занять / Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 61 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Основи екології" для студентів з напряму підготовки 029 - "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Методичні вказівки розроблено на кафедрі екології згідно з робочою програмою дисципліни "Основи екології" для студентів спеціальності 029 - "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" денної та заочної форм навчання

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved