Ви є тут

Бурові машини

Лях, М. М. Бурові машини : метод. вказ. для вивчення дисц. / М. М. Лях, Р. О. Дейнега. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 86 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни "Бурові машини " і розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Обладнання нафтових і газових промислів". Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю. Можуть бути використані студентами денної і заочної форм навчання. Для підготовки магістрів за спеціальністю 8.05030403 - обладнання нафтових і газових промислів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved