Ви є тут

Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах

Кузьменко, Е. Д. Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах : методичні вказівки для сам. роботи студентів / Е. Д. Кузьменко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 13 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, контрольні питання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки студентів за галуззю знань "19 Архітектура та будівництво", спеціальністю "191 Архітектура та містобудівництво".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved