Ви є тут

Проектування технологічних процесів зварювального виробництва

Проектування технологічних процесів зварювального виробництва : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. М. Матвієнків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 16 с.
Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Проектування технологічних процесів зварювального виробництва". Наведені методичні вказівки містять програму та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 131 Прикладна механіка (ОПП "Зварювання та споріднені технології" освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр).
Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved