Ви є тут

Англійська мова

Англійська мова : практикум для самост. роботи. Ч. 1 / С. М. Пристай. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 130 с.
Практикум для самостійної роботи укладено на основі робочої програми державного іспиту з навчальної дисципліни "Практичний курс основної іноземної мови (англійська мова)" для студентів IV курсу денної форми навчання та навчального плану освітньо-професійної програми підготовки на першому (бакалаврському) ступені вищої освіти за спеціальністю 035 - "Філологія" (спеціалізація 035.04 - "Германські мови та літератури (переклад включно)".
Перша частина практикуму містить 15 розмовних тем відповідного рівня складності, де у розгорнутій формі висвітлено ключові питання та подано додаткову інформацію з програмної тематики, яка допоможе студентові чітко орієнтуватися в комунікативній ситуації, використовуючи матеріали як опорну схему під час усної відповіді.
Практикум для самостійної роботи має на меті допомогти студентам у вдосконаленні навичок усного мовлення, сприяти розширенню світогляду з актуальних проблем сьогодення та може бути використаний на практичних та семінарських заняттях.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved