Ви є тут

Технологія та обладнання паяння матеріалів

Технологія та обладнання паяння матеріалів : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни /
Р. Т. Біщак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 18 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Технологія та обладнання паяння матеріалів". Наведені методичні вказівки містять програму та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни. Призначено для підготовки фахівців другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 131 Прикладна механіка (ОПП "Зварювання та споріднені технології".
Методичні вказівки можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved