Ви є тут

Ландшафтознавство і заповідна справа

Ландшафтознавство і заповідна справа : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / О. В. Побігун. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 20 с.
Методичні вказівки висвітлюють основні питання з вивчення дисципліни "Ландшафтознавство і заповідна справа".
Розроблено відповідно до робочої програми дисципліни.
Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 242 - "Туризм". Може бути використано студентами денної та заочної форм навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved