Ви є тут

Менеджмент і підприємництво

Менеджмент і підприємництво : метод. вказівки до виконання курс. роботи / І. П. Кінаш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 31 с.
Методичні вказівки з виконання курсової роботи призначені для набуття практичних навиків з опису особливостей функціонування різних бізнес структур, пошуку, збирання та аналізу інформації щодо їх діяльності, а також демонстрацію навичок виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
Запропоновано порядок роботи над розділами, наведено рекомендований перелік тем, приблизний зміст курсової роботи, порядок оформлення та захисту, подано список рекомендованих джерел.
Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Менеджмент і підприємництво". Призначено для підготовки фахівців першого (бакалаврського рівня) вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 073 "Менеджмент".
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved