Ви є тут

Новітні конструкційні матеріали

Новітні конструкційні матеріали : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / І. Д. Гнилиця, І. В. Цап. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 16 с.
Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план навчальної дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, елементи самостійної роботи, інформаційне забезпечення. Містить теми рефератів для підготовки та контрольні запитання для самоконтролю.
Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми даної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 131 Прикладна механіка освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved