Ви є тут

Маркетинг у туризмі

Маркетинг у туризмі : метод. вказівки до виконання контрольної роботи для студ. заочної форми навчання / А. І. Нєвєнченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Маркетинг у туризмі".
Призначено для бакалаврів, що навчаються за спеціальністю 242 - "Туризм". Можуть бути використані студентами денної та заочної форми навчання.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved