Ви є тут

Національна економіка України в умовах європейської інтеграції

Національна економіка України в умовах європейської інтеграції : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни / Л. Є. Сімків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 32 с.
Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програ-ми дисципліни "Національна економіка України в умовах європейсь-кої інтеграції" для аспірантів, що навчаються за освітньо-науковою програмою на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю "051 Економіка". Методичні вказівки дають можливість правильно підібрати літературу для кожного змістового модуля, підготуватися до семінарських занять, колоквіумів та іспиту.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved