Ви є тут

Вступ до фаху

Вступ до фаху : конспект лекцій / У. Я. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - 35 с.
Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програ-ми дисципліни "Вступ до фаху" для студентів першого рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Регіона-льне управління" за спеціальністю 073 "Менеджмент". Конспект лекцій дає можливість ознайомитись із освітньо-професійною про-грамою "Регіональне управління" та лекційними питаннями дисципліни.
Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved