slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Організація і планування виробництва


Організація і планування виробництва : навч. посіб. / М. Ю. Петрина, Л. І. Ріщук, О. Ю. Кушлик, Г. С. Степанюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 90 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація і планування виробництва". Містить основні теоретичні положення, запитання для самоконтролю та перелік навчально-методичного забезпечення дисципліни. Призначений для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Навчальна практика


Шлапак, Л. С. Навчальна практика : методичні вказівки / Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 26 с.

Представлені методичні вказівки розкривають мету та завдання навчальної практики, наводять елементи її організації і керівництва, описують зміст практики, містять загальні положення щодо звітності за результатами практики, а також правила оформлення та захисту звіту з навчальної практики. Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 Прикладна механіка.

Моделювання ІТ-інновацій


Моделювання ІТ-інновацій : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, І. І. Лютак, В. І. Шекета, Ю. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 108 с.

У конспекті лекцій відображено основні методи і засоби моделювання ІТ-інновацій, які дозволяють створювати ефективні бізнес-моделі. Цей курс містить поглиблені відомості про структуру, зміст і обсяг знань, умінь і навичок, що підлягають засвоєнню магістрами спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». На основі освітньої програми для магістрів цієї спеціальності до конспекту лекцій включені розділи, в яких висвітлено поняття інновації та класифікації інновацій, інноваційну діяльність як об'єкт управління ІТ- підприємствами. Розглянуто поняття про бізнес-модель та шаблон бізнес моделі, структурні блоки та стилі бізнес-моделей, описані методи дизайну при побудові бізнес-моделей, розглянуто стратегію голубого океану та оцінювання ефективності інноваційної діяльності організації.

Паралельні програми та обчислення


Демчина, М. М. Паралельні програми та обчислення : конспект лекцій / М. М. Демчина, В. І. Шекета, Ю. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 265 с.

У конспекті лекцій представлено основні відомості з проектування та розроблення паралельних програм на основі освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики за спеціальністю 121 – інженерія програмного забезпечення. Призначено для підготовки фахівців другого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 121 – інженерія програмного забезпечення. Конспект лекцій може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Безпека життєдіяльності


Перкун, І. В. Безпека життєдіяльності : конспект лекцій. Ч. 2 / І. В. Перкун, В. Г. Погребняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 75 с.

Конспект лекцій для самостійної роботи студентів з курсу "Безпека життєдіяльності", складений згідно з типовою навчальною програмою нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищої освіти, містить всі необхідні теми для вивчання цієї дисципліни. Видання призначене для студентів усіх спеціальностей денної, заочної форми навчання та дистанційної.

Безпека життєдіяльності


Перкун, І. В. Безпека життєдіяльності : конспект лекцій. Ч. 1 / І. В. Перкун, В. Г. Погребняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 65 с.

Конспект лекцій для самостійної роботи студентів з курсу "Безпека життєдіяльності" складений згідно з типовою навчальною програмою нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищої освіти містить всі необхідні теми для вивчання цієї дисципліни. Видання призначене для студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання та дистанційного навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved