slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Моделювання і прогнозування стану довкілля


Чепурна, Т. Б. Моделювання і прогнозування стану довкілля : лаб. практикум / Т. Б. Чепурна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 115 с.

Лабораторний практикум призначений для набуття студентами таких знань та вмінь: засвоїти основні математичні моделі розрахунку розповсюдження шкідливих домішок та методи прогнозування забруднюючих речовин в довкіллі; аналізувати вплив метеорологічних умов на рівень забруднення атмосфери з врахуванням особливостей окремих міст та окремих підприємств; мати уяву щодо застосування та ефективності прогностичних схем в окремих регіонах; орієнтуватись з питань недоліків існуючих моделей і схем прогнозу та шляхів їх удосконалення i розвитку.

Просторовий аналіз та моделювання в ГІС


Чепурна, Т. Б. Просторовий аналіз та моделювання в ГІС : лаб. практикум / Т. Б. Чепурна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 69 с.

Лабораторний практикум призначений для ознайомлення студентів з методами просторового аналізу і моделювання в ГІС-системах та має на меті навчити використовувати їх при вирішенні прикладних задач. Заняття включають вивчення задач просторового, статистичного, оверелейного, мережного, геостатичного аналізів, локально-стохастичні методи просторової інтерполяції і геостатичне моделювання. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій".

Розпізнавання образів


Чепурна, Т. Б. Розпізнавання образів : лаб. практикум / Т. Б. Чепурна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 99 с.

Лабораторний практикум призначений для ознайомлення студентів з сучасним станом проблеми розпізнавання і основними методами розв'язання задачі розпізнавання образів. Основна ідея курсу полягає у формуванні в студентів знань як системного, так і інформаційного підходу до проблеми розпізнавання.

Нариси з історії математики для інженерів


Нісонський, В. П. Нариси з історії математики для інженерів : навч. посіб. / В. П. Нісонський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 166 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Вища математика». Він містить базові знання з історії математики, які стануть у нагоді як допитливому студентові, так і викладачеві-початківцю. У посібнику, крім історичних даних розвитку математики, подано короткі біографії найвидатніших учених-математиків, що зробили найбільший внесок як у саму математику, так і її застосування до інших природничих та технічних наук. Окремо наведено біографічні дані про видатних українських учених-математиків, показано їхнє значення для світової науки.

Загальна екологія (та неоекологія)


Зоріна, Н. О. Загальна екологія (та неоекологія) : метод. вказівки для курс. роботи / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 22 с.

Методичні вказівки для курсової роботи роблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання. Методичні вказівки для курсової роботи містять вимоги до оформлення курсової роботи. Запропоновано перелік основних тем з дисципліни та літературні джерела. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Загальна екологія (та неоекологія)


Зоріна, Н. О. Загальна екологія (та неоекологія) : лаб. практикум / Н. О. Зоріна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 33 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved