slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Математичні моделі математичної фізики в розрахунках на ПК


Камаєва, Л. І. Математичні моделі математичної фізики в розрахунках на ПК : метод. вказівки / Л. І. Камаєва, Л. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 17 с.

Пропоновані методичні вказівки мають своєю метою допомогти студентам організувати свою самостійну роботу при виконанні індивідуальних завдань при вивченні розділу "Математичні моделі математичної фізики в розрахунках на ПК". У цьому посібнику розглядаються задачі математичної фізики, які моделюються диференціальними рівняннями, з частинними похідними – рівняннями Лапласа або Пуассона. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – «Нафтогазова справа».

Інформаційна діяльність у державному управлінні


Пахомов, В. М. Інформаційна діяльність у державному управлінні : тлум. словн. довідн. / В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 265 с.

Тлумачний словник-довідник підготовлений на основі програми з дисципліни «Інформаційна діяльність у державному управлінні». У словнику подано коротке тлумачення термінів та понять, у яких висвітлені теми науково-технічної інформації та науково-інформаційної діяльності, автоматизації інформаційних процесів, економіки інформаційної діяльності, маркетингу, реклами.

Експлуатація нафтових і газових свердловин


Тарко, Я. Б. Експлуатація нафтових і газових свердловин : лаборатор. практикум / Я. Б. Тарко, Д. О. Вольченко, М. О. Псюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 196 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочою програмою дисципліни “Експлуатація нафтових і газових свердловин”. Лабораторний практикум вміщує 9 лабораторних робіт, кожна з яких містить мету, теоретичну частину з описом приладів та установок, вказівки для самостійної роботи студентів, порядок проведення роботи і обробки результатів досліду та вказівки з оформлення отриманих результатів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040103 “Геологія нафти і газу”.

Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія


Ляху, М. В. Нафтогазопромислова геологія та гідрогеологія : підручник / М. В. Ляху, І. Р. Михайлів, М. І. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 306 с.

Рекомендовано для студентів напрямів підготовки 6.040103 “Геологія”, 6.050304 “Нафтогазова справа” та інших напрямів та спеціальностей нафтогазового спрямування, а також аспірантів, слухачів закладів післядипломної освіти та широкого кола фахівців з нафтогазової справи.

Геолого-промислові дослідження свердловин


Манюк, М. І. Геолого-промислові дослідження свердловин : навч. посіб. / М. І. Манюк, О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 166 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання встановлення параметрів продуктивних гризонтів за домопогою геологічних, геофізичних, геохімічних, гідродинамічних досліджень свердловин. Особлива увага при цьому звертається на методи випробування продуктивних пластів та гідродинамічне дослідження свердловин з метою одержання найбільш достовірних даних щодо гідродинамічної досконалості свердловин та забезпечення ними оптимальних припливів нафти і газу із об’єктів випробування. А також розглядаються науково-теоретичні положення і практичні рекомендації з основних вимог відносно застосування методів підвищення продуктивності свердловин за їх потенціальною та фактичною продуктивностями, за визначенням зон кольматації та скін-ефекту.

Українська мова як іноземна


Судук, І. І. Українська мова як іноземна : збірник текстів для читання / І. І. Судук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 58 с.

Збірник текстів для читання та самостійної роботи укладено на основі робочої програми дисципліни “Українська мова як іноземна”. Тексти, представлені у збірнику, погруповані за розділами. Тексти першого розділу спрямовані на закріплення розмовних тем і розвиток комунікативних навичок студентів-іноземців. У другому розділі подані тексти, які ілюструють особливості української фонетики та орфографії. Третій розділ – це тексти професійного спрямування, які сприятимуть вивченню наукової термінології нафтогазової та суміжних галузей, а також граматики української мови. Четвертий розділ складають тексти загальної тематики із комунікативними та граматичними завданнями.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved