slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Рекультивація порушених земель


Качала, Т. Б. Рекультивація порушених земель : конспект лекцій / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи до вивчення курсу з дисципліни "Рекультивація порушених земель" для студентів спеціальності "183-технології захисту навколишнього середовища". Охоплює розділи, що характеризують опис заходів щодо рекультивації земель після техногенного впливу. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форми навчання.

Комп'ютерна обробка екологічної інформації


Качала, Т. Б. Комп'ютерна обробка екологічної інформації : конспект лекцій / Т. Б. Качала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 75 с.

Конспект лекцій містить теоретичні основи до вивчення курсу з дисципліни "Комп'ютерна обробка екологічної інформації" для студентів спеціальностей "101-Екологія", "183-технології захисту навколишнього середовища". Охоплює розділи, що характеризують обробку екологічних даних за допомогою програмного забезпечення. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки за спеціальністю "101-Екологія". Може бути використаний студентами очної та заочної форми навчання.

Урбоекологія


Москальчук, Н. М. Урбоекологія : лабораторний практикум / Н. М. Москальчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 64 c.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Урбоекологія". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальностями 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Навчальна практика


Борущак, Л. О. Навчальна практика : методичні вказівки для проведення навч. практики для бакалаврів спец. 131 - Прикладна механіка / Л. О. Борущак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до освітньо-професійної програми та навчального плану спеціальності "Прикладна механіка". Вказівки визначають мету і завдання практики, форми та план графік її проведення, структуру звіту, а також зразки індивідуальних завдань, приклади їх виконання та перелік рекомендованих посібників. Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня), які навчаються за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Фізика. Розв'язування задач


Басараба, Ю. Б. Фізика. Розв'язування задач : у 2-х частинах. Ч. 2 : Магнетизм. Оптика. Квантова фізика / Ю. Б. Басараба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 100 с.

У Частині 2 "Фізика. Розв'язування задач" наведено приклади розв'язування задач з магнетизму, оптики та квантової фізики різної складності, дано математичні записи основних законів та формул. Для студентів вищих технічних навчальних закладів освіти.

Переддипломна практика


Шлапак, Л. С. Переддипломна практика : методичні вказівки / Л. С. Шлапак, М. В. Панчук, І. М. Сем'яник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 22 с.

Представлені методичні вказівки розкривають мету та завдання переддипломної практики, наводять елементи її організації і керівництва, описують зміст практики, містять загальні положення щодо звітності за результатами практики, а також правила оформлення та захисту звіту з переддипломної практики. Призначено для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю 131 Прикладна механіка, ОПП "Зварювання та споріднені технології".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved