slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Туристська статистика


Гуменюк, В. В. Туристська статистика : методичні вказівки до виконання практ. робіт / В. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 36 с.

Методичні вказівки призначені для надання організаційної та методичної допомоги при підготовці до практичних занять а також для для системної організації самостійної та індивідуальної роботи студентів при опрацюванні практичних матеріалів, розв'язуванні задач, ситуаційних вправ, виконанні розрахункових робіт. Складені відповідно до робочої програми дисципліни "Туристська статистика".

Туристська статистика


Гуменюк, В. В. Туристська статистика : метод. рек. до вивч. дисц. / В. В. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 44 с.

Методичні рекомендації призначені для системної організації вивчення дисципліни "Туристська статистика", надання методичної допомоги при опрацюванні навчальних матеріалів. Охарактеризовано методи статистичного спостереження в туризмі, розкрита система показників статистики туризму. Методичні рекомендації розроблені для студентів, які навчатимуться за спеціальностями "Туризм" та "Готельно-ресторанна справа".

Теорія автоматичного управління


Горбійчук, М. І. Теорія автоматичного управління : методичні вказівки для сам. роботи студ. Домашня розрахункова робота / М. І. Горбійчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 15 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при виконанні домашньої розрахункової роботи з дисципліна "Теорія автоматичного управління" містять основні засади та рекомендації щодо імітаційного моделювання нелінійних систем автоматичного управління студентами спеціальностей "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології" Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Теорія автоматичного управління". Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами заочної та дистанційної форм навчання.

Мова програмування VBA для інженерів


Копей, В. Б. Мова програмування VBA для інженерів : навч. посіб. / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 126 с.

Навчальний посібник містить приклади програм мовою VBA з коментарями. Розглянуто основи програмування та використання COM-об'єктів для створення програм із графічним інтерфейсом користувача, роботи з офісними програмами Excel і Word, сервером сценаріїв Windows, САПР SOLIDWORKS, математичним пакетом MATLAB, доступу до даних тощо. Призначено для вивчення дисциплін "Основи програмування" та "Об'єктно-орієнтоване програмування", а також для виконання курсових і магістерських робіт під час підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Мова програмування Python для інженерів і науковців


Копей, В. Б. Мова програмування Python для інженерів і науковців : навч. посіб. / В. Б. Копей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 272 с.

Навчальний посібник містить приклади програм мовою Python з коментарями. Розглянуто основи програмування, стандартну бібліотеку та сторонні пакети для технічних та наукових обчислень. Призначено для вивчення дисциплін "Об'єктно-орієнтоване програмування" та "Інформаційне забезпечення САПР", а також для виконання курсових і магістерських робіт під час підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за спеціальністю 131 - Прикладна механіка.

Цифрова техніка та мікропроцесори


Євчук, О. В. Цифрова техніка та мікропроцесори : лабораторний практикум / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 60 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Цифрова техніка та мікропроцесори". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Цифрова техніка та мікропроцесори". Призначений для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 172 - "Телекомунікації та радіотехніка".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved