slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Теорія та практика перекладу


Тимофєєва, І. С. Теорія та практика перекладу : метод. вказівки / І. С. Тимофєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 54 с.

ККР розроблено на основі робочої програми курсу “Теорія та практика перекладу”. Комплексна контрольна робота як засіб діагностики знань студентів містить завдання, що охоплюють усі теми курсу, та супроводжується питаннями для самоконтролю з метою допомогти студентам у підготовці до складання екзамену з дисципліни “Теорія та практика перекладу”. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020105 – “Документознавство та інформаційна діяльність”

Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ


Кондрат, Р. М. Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ : курс. проектування / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 77 с.

Курсове проектування містить методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з дисципліни „Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ”. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.05030401 (8.05030401) „Видобування нафти і газу”, спеціалізації 7.05030401.02 (8.05030401.02) – „Розробка та експлуатація газових і газоконденсатних родовищ”.

Вища математика для економістів


Гресько, К. В. Вища математика для економістів : метод. вказівки. Ч. 2 / К. В. Гресько, У. З. Костюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 48 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Вища математика» . Дані вказівки містять перелік теоретичних питань, взірець розв’язування та варіанти задач для самостійної роботи. Методичні вказівки спрямовані на допомогу студентам під час вивчення дисципліни «Вища математика» і виконання відповідної індивідуальної роботи. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямами: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030508 – «Фінанси і кредит».

Проектування комп'ютерних систем управління


Паньків, Ю. В. Проектування комп'ютерних систем управління : лаб. практикум / Ю. В. Паньків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 103 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Проектування комп’ютерних систем управління”. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Проектування комп’ютерних систем управління”. Призначений для підготовки фахівців за спеціальністю 7.05020101 та 8.05020101 – "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика".

Газотурбінні установки


Лісафін, В. П. Газотурбінні установки : навч. посіб. / В. П. Лісафін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 192 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Газотурбінні установки”. У посібнику подано основи теорії робочих процесів у газотурбінних установках. Розглянуті термодинамічні цикли і схеми ГТУ , робочі процеси в компресорних і турбінних ступенях, методика теплового розрахунку газотурбінних установок. Приведені характеристики основних елементів ГТУ, а також дано характеристику газотурбінних установок, що експлуатуються на компресорних станціях магістральних газопроводів. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – “Нафтогазова справа”.

Монтажні роботи на трубопроводах


Мартинюк, Р. Т. Монтажні роботи на трубопроводах : метод. вказівки / Р. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 42 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Монтажні роботи на трубопроводах». Вказівки містять мету і завдання самостійної та індивідуальної роботи, організацію самостійної та індивідуальної роботи, зміст самостійної та індивідуальної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до індивідуальної роботи. Звернуто увагу на звітність про самостійну та індивідуальну роботу. Можуть бути використані студентами усіх форм навчання напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» під час самостійної роботи та у процесі виконання індивідуальних розрахункових робіт, передбачених робочою програмою зазначеної дисципліни, а також під час написання курсових та дипломних проектів і робіт відповідної тематики.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved