slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Філософія та соціологія


Палагнюк, М. М. Філософія та соціологія : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 175 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з курсу "Філософія та соціологія" для студентів I курсу усіх освітніх програм підготовки Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі і складається з 18 лекцій. До кожної з лекцій подано питання для контролю знань та дискусій, список рекомендованої літератури. Може бути корисним для студентів, аспірантів закладів вищої освіти України та всіх, хто цікавиться філософією та соціологією.

Організація, планування і управління виробництвом


Кулик, Т. П. Організація, планування і управління виробництвом : навч. посіб. / Т. П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 232 с.

У навчальному посібнику наведені матеріали, що розкривають зміст і основні положення дисципліни "Організація, планування і управління виробництвом". Після викладення кожної теми курсу студентам пропонуються питання для самоперевірки знань. Висвітлюються основні положення організації процесу виробництва, системи планування всіх напрямків діяльності та управління підприємством.

Philosophy


Andrusiv, L. Philosophy : methodical instructions / L. Andrusiv. - Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2019. - 55 p.

Methodical instructions for the course "Philosophy" are developed in accordance with the working program of the discipline "Philosophy" for students of foreign citizens of all forms of education. Methodical presentation of theoretical and practical material will help students to master the history and theory of philosophy, the basic principles of human thinking in questions of cognition and practical knowledge of the world.

Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів


Якимів, Й. В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів : методичні вказівки для сам. роботи / Й. В. Якимів, О. М. Бортняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 133 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочого навчального плану підготовки бакалавра за освітньо-професійною програмою «Газонафтопроводи та газонафтосховища» за спеціальністю 185 –“Нафтогазова інженерія та технології”. Методичні вказівки включають: мету і завдання, організацію та зміст самостійної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації щодо їх виконання. Звернута увага на звітність про самостійну роботу, а також вимоги щодо оформлення розрахункових робіт відповідно до положень чинних нормативних документів.

Геодезичне приладознавство


Геодезичне приладознавство : навч. посіб. / І. С. Тревого, Є. Ю. Ільків, М. В. Галярник, М. М. Дутчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 186 с.

Навчальний посібник містить основні відомості про будову, методи дослідження геодезичних приладів та окремих їх частин. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців. Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій".

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт


Чернова, О. Т. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт / О. Т. Чернова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 39 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 185 –"Нафтогазова інженерія та технології" для освітньо-професійної програми "Спорудження та ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ". Методичні вказівки включають вимоги нормативних документів щодо організації освітнього процесу на другому рівні вищої освіти, правила підготовки здобувачами вищої освіти магістерської роботи, структуру магістерської роботи, вимоги до змісту та оформлення презентації, правила оформлення структурних елементів магістерської роботи, а також роз’яснення щодо процедури захисту магістерської роботи.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved