slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи надрокористування


Хомин, В. Р. Основи надрокористування : методичні вказівки / В. Р. Хомин, А. Г. Поплюйко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 31 с.

У методичних вказівках наведено план програми дисципліни "Основи нардрокористування" та рекомендації з вивчення окремих тем. Питання для самоперевірки знань бакалаврів спеціальності 103 - Науки про Землю (спеціалізація "Геологія нафти і газу").

Нафтогазова геоекологія


Хомин, В. Р. Нафтогазова геоекологія : методичні вказівки / В. Р. Хомин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

У методичних вказівках наведено план вивчення дисципліни "Нафтогазова геоекологія" відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів за спеціальністю 103 - Науки про Землю та рекомендації з вивчення окремих тем, а також запитання для самоперевірки знань.

Загальна геологія


Хомин, В. Р. Загальна геологія : методичні вказівки з курсової роботи / В. Р. Хомин, А. Г. Поплюйко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Загальна геологія". Вони можуть бути використані студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання спеціальності 103 - Науки про Землю.

Виробнича практика


Хомин, В. Р. Виробнича практика : методичні вказівки / В. Р. Хомин, Н. В. Броніцька, М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 11 с.

Методичні вказівки виробничої практики містять структуру, зміст і обсяг знань, умінь і навичок, що підлягають засвоєнню студентом, а також методичне і технічне забезпечення практики, яку проходять магістри І курсу навчання. Складена відповідно до навчального плану для магістрів спеціальності 103 - Науки про Землю спеціалізації "Інженерна геологія та гідрогеологія".

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів


Запухляк, В. Б. Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : лабораторний практикум / В. Б. Запухляк, Я. В. Дорошенко, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 101 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни " Обслуговування та ремонт газонафтопроводів ". Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів.

Механіка грунтів в трубопровідному будівництві


Пиріг, Т. Ю. Механіка грунтів в трубопровідному будівництві : конспект лекцій / Т. Ю. Пиріг, В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 79 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "185 - Нафтогазова інженерія та технології" та робочої програми навчальної дисципліни " Механіка грунтів в трубопровідному будівництві ". Конспект лекцій містить методичні вказівки для підготовки студентів для вивчення даного предмету.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved