slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Мікроекономіка


Мікроекономіка : метод. вказ. до викон. курс. роботи / Р. Т. Мацьків, Т. Б. Топольницька, І. І. Проданова [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с.

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Мікроекономіка” складені на основі типової програми для студентів економічних спеціальностей очної та заочної форми навчання і призначені для полегшення роботи над матеріалом при написанні курсової роботи. Методичні вказівки містять мету і завдання курсової роботи, вибір теми роботи та підбір літератури, структуру та вимоги до курсової роботи, типові недоліки при виконанні курсових робіт, порядок рецензування, захисту та критерії оцінювання, тематику курсових робіт та рекомендовану літературу.

Туристичне краєзнавство


Передерко, В. П. Туристичне краєзнавство : метод. вказ. для виконання курсової роботи / В. П. Передерко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 20 с.

Методичні вказівки містять основні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни. Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів спеціальності 242 – Туризм.

Опір матеріалів


Величкович, А. С. Опір матеріалів : метод. вказ. для курсової роботи / А. С. Величкович, І. І. Яциняк, В. І. Артим. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 63 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам, які здобувають спеціальність “Будівництво та цивільна інженерія”. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Викладено завдання і загальні вимоги до змісту та оформлення курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів”. Запропоновані завдання відповідають другому модулю дисципліни – “Складний опір. Динаміка, міцність та стійкість пружних тіл”.

Вступ до мовознавства


Венгринюк, М. І. Вступ до мовознавства : методичні вказівки для виконання самостійної роботи / М. І. Венгринюк, О. В. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 31 с.

Методичні вказівки укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Вступ до мовознавства”. У методичних вказівках подано перелік питань для самостійної роботи, методичні рекомендації щодо їх опрацювання, рекомендовану літературу до кожної з тем, а також тести і вправи. Призначено для студентів І курсу денної форми навчання напряму підготовки «Філологія».

Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ


Возний, В. Р. Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ : практикум / В. Р. Возний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 73 с.

Практикум складено згідно з робочою програмою дисципліни «Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ» Практикум вміщує 5 розділів, кожен з яких містить теоретичну основу, приклади розв’язку задач і завданням на кожну задачу згідно з варіантами. Призначений для підготовки студентів очної та заочної форми навчання за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» та 184 «Гірництво».

Організація перевезень спеціальних вантажів


Мельник, В. М. Організація перевезень спеціальних вантажів : конспект лекцій / В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 163 с.

Конспект лекцій складено згідно з робочою програмою дисципліни “Організація перевезень спеціальних вантажів”. Приведений конспект лекцій містить програму з дисципліни “Організація перевезень спеціальних вантажів ”. Конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070106 – “Автомобільний транспорт”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved