slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Практика з прикладної лінгвістики


Малик, Г. Д. Савчин Н. Б. Практика з прикладної лінгвістики : методичні вказівки / Г. Д. Савчин Н. Б. Малик, О. М. Ріба-Гринишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

Методичні вказівки з практики з прикладної лінгвістики укладені на основі навчального плану для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Філологія" (спеціалізація "Германські мови та літератури", освітня програма "Англійська філологія та переклад"), передбачають самостійне виконання конкретних практичних завдань пов'язаних з пошуком та аналітико-синтетичною переробкою іншомовної інформації на основі набутих теоретичних та практичних знань за III - IV семестри.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : методичні вказівки до змістового модуля "Теорія мовленнєвих актів" / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 94 с.

У методичних вказівках розглянуто визначення мовленнєвого акта та його структуру, наведено декілька класифікацій мовленнєвих актів, приклади прямих і непрямих мовленнєвих актів, умови успішності їхнього здійснення, особливості перформативних висловлювань. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) та викладачам-словесникам.

Основи теорії мовної комунікації


Малик, Г. Д. Основи теорії мовної комунікації : конспект лекцій / Г. Д. Малик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 123 с.

В конспекті викладено особливості мовленнєвої діяльності у плані співвідношення закономірностей спілкування і структури мовленнєвого акту, з'ясовуються статус і типологія вияву форм та учасників мовленнєвого спілкування. Аргументовано прокоментовано інвентар функцій мови, виявлено особливості системного характеру мови як засобу збереження та передачі інформації, з'ясовано статус прагматичних аспектів мовленнєвої діяльності. Адресована студентам-філологам (бакалаврам) усіх форм навчання та викладачам-словесникам.

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт


Шлапак, Л. С. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки магістра за спеціальністю 131 -"Прикладна механіка" для освітньо-професійної програми "Зварювання та споріднені технології". Методичні вказівки містять вимоги нормативних документів щодо організації освітнього процесу на другому рівні вищої освіти, правила підготовки здобувачами вищої освіти магістерської роботи, структуру магістерської роботи, вимоги до змісту та оформлення презентації, правила оформлення структурних елементів магістерської роботи, а також роз'яснення щодо процедури захисту магістерської роботи.

Technology of scientific researches


Moroz, L. B. Technology of scientific researches : practice manual / L. B. Moroz, I. M. Dragan. - Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2019. - 47 p.

Practice manual are developed in accordance with the work program of the discipline "Technology of scientific researches ". It is intended for preparation of bachelors in specialty 185- "Oil and gas engineering and technologies".

Technology Development of Oil Fields


Volchenko, D. O. Technology Development of Oil Fields = Технологія розробки нафтових родовищ : lekture notes=конспект лекцій / D. O. Volchenko, I. M. Dragan. - Ivano-Frankivsk : IFNTUNG, 2019. - 121 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Технологія розробки нафтових родовищ”. Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 – “Нафтогазова інженерія та технології”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved