slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Магістерська робота


Коцкулич, Я. С. Магістерська робота : метод. вказівки / Я. С. Коцкулич, Я. В. Кунцяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 53 с.

Методичні вказівки складено згідно робочим планом для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня "Магістр", що навчаються за спеціальністю 8.05030103 - "Буріння свердловин". Призначені для надання допомоги при виконанні магістерської роботи студентами денної та заочної форм навчання.

Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій


Пилипів, Л. Д. Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій : метод. вказівки / Л. Д. Пилипів, Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 89 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо виконання завдань на практичних заняттях з дисципліни «Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій». Для виконання домашніх завдань, проведення самостійної та індивідуальної роботи представлено весь комплекс необхідних довідкових даних, включаючи приклади вихідних даних до розрахунків систем теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій.

Основи нафтогазової справи


Пилипів, Л. Д. Основи нафтогазової справи : метод. вказівки. модуль 4 : нафтогазові технології / Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Методичні вказівки включають перелік питань, які доцільно студентам опрацювати самостійно для глибшого та ефективнішого вивчення курсу «Основи нафтогазової справи». Питання побудовані в розрізі змістових модулів та навчальних елементів у відповідності з робочою програмою дисципліни. Методичні вказівки доповнені довідковим матеріалом, зведеним в додатки, та переліком рекомендованих літературних джерел.

Основи нафтогазової справи


Пилипів, Л. Д. Основи нафтогазової справи : навч. посіб. / Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 312 с.

В навчальному посібнику розглянуті основні технологічні операції, що здійснюються в нафтогазовій галузі. Розкрито основи процесів буріння нафтових та газових свердловин, видобування нафти і газу, спорудження трубопроводів, нафтобаз та газосховищ, трубопровідного транспорту нафти і газу, зберігання та розподілу нафти і газу по споживачах. По кожній технологічній операції подані як теоретичні основи та послідовність їх проведення, так і класифікація, характеристика та конструктивні особливості основного і допоміжного обладнання об'єктів нафтогазової галузі.

Трубопровідний транспорт газу


Сусак, О. М. Трубопровідний транспорт газу : метод. вказівки / О. М. Сусак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 34 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочого навчального плану напряму підготовки 6.050304 – “Нафтогазова справа”, спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища”, дисципліни “Трубопровідний транспорт газу”. Методичні вказівки включають: мету і завдання самостійної та індивідуальної роботи, організацію самостійної та індивідуальної роботи, зміст самостійної та індивідуальної роботи, тематику завдань та методичні рекомендації до індивідуальної роботи. Звернута увага на звітність про самостійну та індивідуальну роботу.

Обладнання нафтогазової галузі і умови його експлуатації


Пилипченко, О. В. Обладнання нафтогазової галузі і умови його експлуатації : лаб. практикум / О. В. Пилипченко, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 39 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни ”Обладнання нафтогазової галузі та умови його експлуатації”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved