slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного устаткування


Козак, Л. Ю. Основи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного устаткування : метод. вказівки до виконання курсової роботи / Л. Ю. Козак, В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 58 с.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” при виконанні курсової роботи. Наведені загальні принципи розрахунку пристроїв, мета і завдання курсової роботи, зміст, приклад її виконання, і рекомендована література.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи розрахунку проектування і експлуатації технологічного обладнання"


Козак, Л. Ю. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Основи розрахунку проектування і експлуатації технологічного обладнання" / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1998. - 11 c.

Методичні вказівки складені у відповідності до діючих в Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу учбовими планами і програмою по спеціальності затвердженою 1998 року. Наведені мета, задачі та загальні відомості з вивченню дисципліни основи розрахунку проектування і експлуатації технологічного обладнання.

Основи розрахунку проектування та експлуатації технологічного обладнання


Козак, Л. Ю. Основи розрахунку проектування та експлуатації технологічного обладнання : метод. вказ., програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 16 с.

Приведені методичні вказівки, програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство."

Електрообладнання автомобілів


Електрообладнання автомобілів : методичний комплекс / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець, Т. В. Пашуля, В. В. Циганчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 156 с.

Методичний комплекс складений відповідно до курсів «Електричне і електронне обладнання автомобілів», «Технічна експлуатація і ремонт машин» і призначений для використання при самостійному опрацюванні матеріалу дисциплін, підготовці і виконанні контрольних, лабораторних робіт студентами напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт».

Автомобілі


Долішній, Б. В. Автомобілі : практикум та курсове проектування / Б. В. Долішній, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 95 с.

Приведений практикум містить методику побудови основних тягово-швидкісних характеристик, паливної економічності транспортних засобів, приведена методика визначення розрахунковим шляхом необхідних параметрів функціональних елементів, знаходження значень розрахункових навантажень і розрахунку деталей даних функціональних елементів на міцність та довговічність, графічну та розрахункову частини проекту, мету та обсяг курсового проекту.

Автомобілі


Долішній, Б. В. Автомобілі : лабораторний практикум / Б. В. Долішній, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 35 с.

Лабораторний практикум складено згідно з робочим навчальним пла-ном напряму підготовки 6.070106 - Автомобільний транспорт, який за-тверджений Вченою радою ІФНТУНГ 02.07.2009 р., протокол № 06/480. Приведений лабораторний практикум містить мету і завдання, основні теоретичні положення та методу виконання лабораторних робіт, правила безпеки в лабораторії АТЗ. Призначений для виконання лабораторних робіт студентів напряму підготовки 6.070106 - Автомобільний транспорт.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved