slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Монтаж і ремонт бурового обладнання


Парайко, Ю. І. Монтаж і ремонт бурового обладнання : метод. вказівки / Ю. І. Парайко, І. Б. Копей, С. І. Гладкий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 28 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни “Монтаж і ремонт бурового обладнання” і розроблені відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Обладнання нафтових і газових промислів” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.090217- спеціаліст. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, методичні рекомендації з вивчення дисципліни, контрольні завдання з дисципліни та перелік питань для самоконтролю.

Проектування та експлуатація компресорних станцій


Михалків, В. Б. Проектування та експлуатація компресорних станцій : курсове проектування / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 117 с.

Вказівки включають мету курсового проектування, організаційні аспекти курсового проектування, характеристику пояснювальної записки, вимоги щодо оформлення курсової роботи, приблизну тематику курсових робіт, процедуру захисту курсової роботи, містять довідковий матеріал необхідний для виконання курсової роботи.

Проектування і експлуатація компресорних станцій


Михалків, В. Б. Проектування і експлуатація компресорних станцій : метод. вказівки / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 37 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 7.050304, 8.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр та робочої програми дисципліни "Проектування і експлуатація компресорних станцій". Вказівки містять мету і завдання самостійної і індивідуальної роботи, зміст роботи та тематику індивідуальних завдань. Приводяться методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи.

Нафтогазова механіка


Соломчак, Я. В. Нафтогазова механіка : метод. вказівки / Я. В. Соломчак, М. О. Псюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 39 c.

В роботі подані загальні положення, що вивчаються даною дисципліною, та її зв’язок з іншими дисциплінами, стан нафтогазовидобувної галузі та проблеми нафтогазовидобутку. Наведений перелік модулів та характеристика змістових модулів дисципліни з контрольними запитаннями для перевірки засвоєння матеріалу модулів.

Підземна гідрогазодинаміка


Соломчак, Я. В. Підземна гідрогазодинаміка : практикум та типові розрахунки / Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 20 с.

В роботі подані мета та задачі вивчення дисципліни для студентів даної спеціальності і перелік тем практичних занять. До кожного практичного заняття даються методичні вказівки щодо їх проведення та перелік питань, які необхідно розглянути та закріпити розв’язуванням перелічених задач. Крім того, для самостійного виконання наведені умови 3 типових розрахунків, для кожного з яких наведені 10 варіантів заданих величин для визначення тих чи інших параметрів та методичні вказівки щодо їх виконання.

Нафтогазова механіка


Соломчак, Я. В. Нафтогазова механіка : лаборатор. практикум. Ч. 1 : Роботи № 1-12 / Я. В. Соломчак, М. О. Псюк, В. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 95 с.

Лабораторний практикум складений згідно з програмою курсу “Нафтогазова механіка”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved