slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Практична фонетика української мови для іноземців


Литвин, О. Б. Практична фонетика української мови для іноземців : метод. вказівки / О. Б. Литвин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 35 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-іноземців укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна». Завдання для самостійної роботи дають можливість практично застосувати засвоєні під час аудиторних занять навики вимови звуків української мови та читання – від складів до елементарних текстів, а також закріпити вміння використовувати в мовленні базові граматичні правила. Призначено для студентів-іноземців першого курсу всіх напрямів підготовки.

Порівняльна лексикологія української та англійської мов


Дерді, Е. Т. Порівняльна лексикологія української та англійської мов : конспект лекцій / Е. Т. Дерді, Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 124 с.

Конспект лекцій з порівняльної лексикології української та англійської мов розроблено на основі робочої програми дисципліни “Порівняльна лексикологія української та англійської мов”. Конспект лекцій складається з методично обробленого та систематизованого лекційного матеріалу, що супроводжується практичними завданнями та вправами.

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Веселовська, Н. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : метод. вказівки для самостійної роботи / Н. В. Веселовська, Н. Б. Манюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 35 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи розроблено на основі робочої програми дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Навчальний матеріал, який увійшов до методичних вказівок, спрямований на те, щоб поглибити знання студентів про правила складання професійних документів відповідно до норм української літературної мови, допомогти майбутнім фахівцям підвищити фаховий мовний рівень та засвоїти етикет ділового спілкування. Призначено для студентів 1 курсу денної форми навчання усіх напрямів підготовки.

Українська мова за професійним спрямуванням


Веселовська, Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / Н. В. Веселовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 50 с.

Практикум із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням призначений для студентів нафтогазовидобувних спеціальностей. Завдання практикуму – сформувати у студентів уміння і навички складання та оформлення професійних документів, забезпечити оволодіння нормами української літературної мови, систематизувати знання з культури та етики ділового спілкування. Обсяг і зміст матеріалу, що увійшов до практикуму, відповідає вимогам програми.

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Венгринюк, М. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : метод. вказівки / М. І. Венгринюк, Н. В. Веселовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 35 с.

Методичні вказівки укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. У методичних вказівках подано тридцять варіантів контрольних робітдля студентів заочної форми навчання. Усі завдання, що входять до контрольних робіт, спрямовані на те, щоб систематизувати й поглибити знання студентів про мовні норми української мови та розкрити основні стратегії роботи із сучасним документом. Призначено для студентів першого курсу заочної форми навчання усіх напрямів підготовки.

Українська мова за професійним спрямуванням


Венгринюк, М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. Б. Литвин, Н. Б. Манюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 84 с.

Курс лекцій укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Теоретичні питання, які увійшли до курсу лекцій, спрямовані на те, щоб дати студентам ґрунтовні і систематичні знання про норми сучасної української літературної мови, сучасний документ, культуру та етику усного ділового спілкування. Призначено для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved