slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Культура наукової мови


Венгринюк, М. І. Культура наукової мови : практикум / М. І. Венгринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 68 с.

Практикум укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Культура наукової мови”. Завдання, які увійшли до практикуму, спрямовані на те, щоб поглибити знання студентів про науковий стиль української мови та його лексико-граматичні ресурси, допомогти майбутнім фахівцям опанувати основні стратегії роботи з сучасним українським науковим текстом. Призначено для студентів таких напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит».

Українська мова


Венгринюк, М. І. Українська мова / М. І. Венгринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 71 с.

Наукова робота: мовленнєвостилістичні поради


Бурківська, Л. Ю. Наукова робота: мовленнєвостилістичні поради : навч. посіб. / Л. Ю. Бурківська, М. І. Венгринюк, В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 74 с.

У навчальному посібнику подано мовленнєвостилістичні поради щодо написання наукової роботи: розкрито основні вимоги до змістової і лінгвістичної композиції наукового тексту крізь призму лексико-семантичного, морфологічного та синтаксичного мовних рівнів. Це видання сприятиме розвитку вмінь і навичок роботи із сучасними науковими текстами, допоможе грамотно оформити результати досліджень.

Лінгвістичні основи документознавства


Бурківська, Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : метод. вказівки / Л. Ю. Бурківська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 56 с.

Дисципліна «Лінгвістичні основи документознавства» є органічним продовженням таких дисциплін: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», Документознавство» – та базовою дисципліною для подальшого вивчення курсів «Засоби масової інформації», «Редагування спецдоку ментації».

Лінгвістичні основи документознавства


Бурківська, Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : практикум / Л. Ю. Бурківська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 72 с.

До практикуму з лінгвістичних основ документознавства увійшли завдання таких змістових модулів: «Поняття й категорії стилістики. Стилістична диференціація української мови. Норми сучасної української літературної мови», «Лексичні засоби стилістики. Стилістичне розшарування лексики. Документознавча термінологія», «Морфологічні засоби стилістики. Стилістичний синтаксис. Мовностилістична правка тексту».

Лінгвістичні основи документознавства


Бурківська, Л. Ю. Лінгвістичні основи документознавства : практикум / Л. Ю. Бурківська. - 2-ге вид., випр. і доп. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 102 с.

Практикум складено відповідно до нового навчального плану та робочої програми дисципліни. До практикуму ввійшли завдання таких змістових модулів: «Документна лінгвістика як теоретико-прикладна дисципліна», «Теорія тексту. Методи лінгвістичного дослідження тексту документа», «Композиція тексту службових документів», «Текстові категорії службових документів», «Стилістична диференціація української лексики», «Орфографічні норми текстів документів», «Морфологічні норми текстів документів», «Синтаксичні норми текстів документів», «Комп’ютеризація в документній лінгвістиці».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved