slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Основи теорії перекладу та інтерпретації тексту


П'ятничко, Б. П. Основи теорії перекладу та інтерпретації тексту : конспект лекцій / Б. П. П'ятничко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 83 с.

Курс лекцій дає повну уяву про сучасний стан лінгвістичної теорії перекладу і про сучасні досягнення науки про переклад у нашій країні і за рубежем. Показана можливість застосування теоретичних моделей для опису і осмислення процесу перекладу і вирішення конкретних завдань перекладу. На фактичному матеріалі в даних лекційних темах простежуються закономірності процесу перекладу, висвітлюються семантичні та стилістичні проблеми перекладу, показані способи відтворення у перекладі жанрово-функціональних особливостей оригіналу.

Кишеньковий німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента


Проців, Г. Ф. Кишеньковий німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента : метрологія та інформаційно-вимірювальні тех.-нології, приладобудування / Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 102 с.

Навчальний посібник «Кишеньковий німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: метрологія та інформаційно-вимірювальні технології, приладобудування» призначено для студентів напрямків підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та «Приладобудування». Словник-довідник містить біля 2000 фахових термінів із зазначених дисциплін та тлумачень основних та маловідомих понять німецькою та українською мовами.

Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник


Проців, Г. Ф. Німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник : архітектура, туризм / Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 103 с.

Навчальний посібник «Кишеньковий німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник: архітектура, туризм» призначено для студентів напрямків підготовки «Будівництво і архітектура» та «Культура» за спеціальностями архітектура та туризм. Словник-довідник містить біля 2000 фахових термінів із зазначених дисциплін та тлумачень основних та маловідомих понять німецькою та українською мовами.

Німецька мова


Проців, Г. Ф. Німецька мова : метод. вказівки для виконання контрольних робіт / Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 29 с.

Дані методичні вказівки“Контрольні роботи для студентів заочного і дистанційного навчання” призначені для студентів ІV курсу спеціальностей: автоматизоване управління технічними процесами, геологія нафти і газу, комп'ютерні системи та мережі, програмне забезпечення.

Німецька мова


Проців, Г. Ф. Німецька мова : метод. вказівки "Контрольні роботи для студ. заочного і дистанційного навчання" / Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 25 с.

Дані методичні вказівки“Контрольні роботи для студентів заочного і дистанційного навчання”призначені для студентів ІІІ курсу спеціальностей АТП, ГНГ КС, ПЗ.

Німецька мова


Павлик, В. І. Німецька мова : практикум / В. І. Павлик. - 2-ге вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 84 с.

Практикум розроблено відповідно до робочих програм для проведення практичних занять з дисципліни „Німецька мова”. Навчальний матеріал тісно пов’язаний з практичними задачами і завданнями, що стоять перед майбутніми інженерами. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямами 6. 050701 – „Електротехніка та електротехнології” та 6. 051003 – „Приладобудування”. Може бути використаний студентами денної та заочної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved