slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Механіка гірських порід


Механіка гірських порід : лабораторний практикум / І. С. Васько, І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків, А. І. Васько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 42 с.

Лабораторний практикум складено згідно з програмою курсу “Механіка гірських порід” для студентів за напрямом підготовки – 0903 Гірництво, спеціальностей – Буріння, Видобування нафти і газу, Газонафтопроводи та газонафтосховища і призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни і підготовки до лабораторних занять студентами денної і заочної форм навчання. Може бути корисним для слухачів ІПО.

Методичні вказівки з переддипломної практики


Тершак, Б. А. Методичні вказівки з переддипломної практики / Б. А. Тершак, І. С. Васько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 12 с.

В методичних вказівках по переддипломній практиці висвітлені основні методичні питання проходження практики, вказані строки і мета практики, приблизна тематика дипломних проектів і їх спеціальної частини. Детально викладені задачі переддипломної практики, приводиться зміст практики та календарний план її проходження.

Збір і підготовка нафтопромислової продукції


Попадюк, Р. М. Збір і підготовка нафтопромислової продукції : конспект лекцій / Р. М. Попадюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 105 с.

Конспект лекцій виконаний згідно з вимогами і стандартами як за змістому, так і щодо оформлення і послужить навчальним посібником для студентів спеціальності „Видобування нафти і газу” як при вивченні курсу, так і в подальшій практичній роботі.

Проектування технологічних систем збору і підготовки нафтопромислової продукції


Попадюк, Р. М. Проектування технологічних систем збору і підготовки нафтопромислової продукції : метод.вказивки / Р. М. Попадюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 16 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу „Проектування технологічних систем збору і підготовки нафтопромислової продукції” для студентів стаціонарної і заочної форми навчання спеціальності 7.090304 „Видобування нафти і газу”. Методичні вказівки включають робочий план, програму курсу, перелік рекомендованої літератури, програмні питання, методичні вказівки до вивчення окремих тем, завдання для виконання самостійної (контрольної) роботи.

Дослідження нафтових свердловин та пластів


Попадюк, Р. М. Дослідження нафтових свердловин та пластів : конспект лекцій / Р. М. Попадюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 76 с.

Конспект лекцій вміщує загальні відомості про методи дослідження свердловин і пластів та розкриті в достатній мірі гідродинамічні методи дослідження свердловин на усталених режимах їх роботи та методики оброблення результатів дослідження. Приведені також особливості дослідження видобувних свердловин за способами їх експлуатації та нагнітальних свердловин. Коротко подано суть термометричних досліджень свердловин та характеру припливу і поглинання рідини по товщині продуктивного пласта.

Практикум з дисципліни "Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах


Гідзяк, І. П. Практикум з дисципліни "Організація і технологія будівництва трубопроводів у складних умовах. Ч. 1 / І. П. Гідзяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 95 с.

Сьогодні магістральні трубопроводи будуються поточними методами з концентрацією значних трудових та матеріальних ресурсів для завершення будівництва в нормативні терміни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved