slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин


Міронов, Ю. В. Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : практикум / Ю. В. Міронов, Л. І. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 124 с

Збiрник методичних вказівок до практичних занять (частина ІI, 8-ий семестр) складено за робочою програмою курсу "Машини і обладнання для буріння свердловин" для підготовки бакалаврiв з базовою вищою освiтою за напрямком 0902 "Iнженерна механiка" спеціальності "Обладнання нафтових і газових промислів", затвердженої деканом механiчного факультету IФНТУНГ 28.05.1998 р. Методичнi вказівки призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної і заочної форми навчання, для підготовки та проведенні практичних занять.

Прострільно-вибухові роботи в свердловинах


Клібанець, С. В. Прострільно-вибухові роботи в свердловинах : метод. вказівки / С. В. Клібанець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 39 с.

В даних методичних вказівках наведено необхідні відомості для виконання лабораторних робіт з курсу “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах”, які містять мету роботи, її теоретичне підгрунтя, порядок проведення роботи і оформлення звітності. До кожної лабораторної роботи подано контрольні запитання. Вказано основні літературні джерела, які допоможуть у засвоєнні матеріалу.

Проектування розробки нафтових родовищ


Смук, Ю. М. Проектування розробки нафтових родовищ : метод. вказівки / Ю. М. Смук, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 15 с.

В методичних вказівках приведені мета, завдання, перелік можливих тем та структура розділів курсового проекту з "Проектування розробки нафтових родовищ". Детально розкрито суть кожного розділу проекту і даються пояснення до їх виконання. Подані також рекомендації з організації виконання проекту і загальні вказівки щодо оформлення пояснювальної записки проекту та графічного демонстраційного матеріалу.

Гідравлічний розрахунок трубопроводу для перекачування високов'язкої нафти з підігрівом


Люта, Н. В. Гідравлічний розрахунок трубопроводу для перекачування високов'язкої нафти з підігрівом : практикум / Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 22 с.

У практикумі подано теоретичні основи трубопровідного транспорту високов’язких нафт з підігрівом по магістральних нафтопроводах. Практикум містить послідовність гідравлічного розрахунку технологічних параметрів перекачування високов’язких нафт з попереднім підігрівом, що передбачає використання обчислювальної техніки, і приклад проведення такого розрахунку.

Підземна гідрогазодинаміка


Бойко, В. С. Підземна гідрогазодинаміка : метод.вказівки / В. С. Бойко, Р. М. Попадюк, Я. В. Соломчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 14 с.

В методичних вказівках приведені мета і завдання курсу, теми і зміст лекційних і практичних занять, список рекомендованої літератури, умови трьох контрольних завдань та варіанти до них. Приведені також список програм комп’ютерного класу кафедри з даної дисципліни та система оцінювання знань студентів. Методичні вказівки виконані згідно існуючих вимог та стандартів і поповнять навчально-методичну літературу для кращого засвоєння теоретичного матеріалу при вивченні студентами курсу „Підземна гідрогазодинаміка”.

Прострільно-вибухові роботи в свердловинах


Клібанець, С. В. Прострільно-вибухові роботи в свердловинах. : конспект лекцій / С. В. Клібанець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 58 с.

В даному конспекті викладено теоретичні відомості по темах дисципліни “Прострільно-вибухові роботи в свердловинах” згідно програми курсу. Розгляд кожної теми завершується переліком контрольних запитань до даної теми. Вказано основні літературні джерела, які допоможуть грунтовному вивченню викладеного матеріалу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved