slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Нафтогазова механіка


Михалків, В. Б. Математичне моделювання процесів газонафтопостачання : лабораторний практикум / В. Б. Михалків, Ю. І. Зарубіна. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 96 с.

У роботі подані загальні положення, що вивчаються даною дисципліною, та її зв'язок з іншими дисциплінами, стан нафтогазовидобувної галузі та проблеми нафтогазовидобутку.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : конспект лекцій. Ч. 1 / Я. Т. Федорович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 117 с.

Конспект лекцій містить опис машин та обладнання, які використовуються при фонтанному і механізованих способах (газліфтному та з використанням обладнання установки ЕВН) експлуатації нафтових і газових свердловин з дисципліни „Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”. За змістом і структурою відповідає вимогам робочої програми з дисципліни. Розроблений відповідно до чинного в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу навчальним планом підготовки бакалаврів „Нафтогазова справа”.

Підземний ремонт свердловин


Тарко, Я. Б. Підземний ремонт свердловин : методичні вказівки / Я. Б. Тарко, Р. Ф. Лагуш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 56 с.

У методичних вказівках наведено мету та завдання курсу, теми та зміст лекційних і практичних занять з питаннями для самоперевірки, матеріал для самостійної та індивідуальної роботи, завдання розрахункових та контрольних робіт з варіантами. Наведено приклад іспитового тестового завдання та рейтингова оцінка знань студентів.

Збірник задач з технології видобування нафти


Бойко, В. С. Збірник задач з технології видобування нафти : навч. посіб. V / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 95 c.

Викладено теоретичні основи і методики розрахунків властивостей нафти, газу і води за поверхневих (нормальних, стандартних) і пластових умов, термобаричних умов у свердловинах і параметрів потоків однорідних і багатофазних флюїдів у свердловинах, процесів видобування нафти різними способами (фонтанним, газліфтним, штангово- і відцентровонасосним) та газу, процесів оброблення привибійної зони і освоєння свердловин, оброблення результатів їх дослідження. Подано приклади розв’язування задач графічним і аналітичним методами, у т. ч. з використанням ПЕОМ, а також умови задач для самостійного розв’язування.

Збірник задач з підземного ремонту свердловин


Бойко, В. С. Збірник задач з підземного ремонту свердловин : навч. посіб. / В. С. Бойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 57 с.

У відповідності з програмою навчальної дисципліни "Підземний ремонт свердловин" подано основні задачі, які пов'язані з плануванням й організацією підземного (поточного і капітального) ремонту свердловин, підготовчим і завершальним комплексами робіт (глушіння, освоєння тощо), підбором обладнання та інструменту і їх експлуатацією, запобіганням утворення і усунення піщаних корків (пробок), відкладів органічних і неорганічних речовин, газогідратів, ремонтно-ізоляційними і ремонтно-лагодильними роботами, комплексом робіт, пов'язаних з бурінням, поворотними роботами, аварійно-ловильними роботами і які доводиться вирішувати фахівцеві у практичній діяльності.

Закінчування свердловин


Закінчування свердловин : практикум / Я. С. Коцкулич, М. В. Сенюшкович, О. Б. Марцинків [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 130 с.

Практикум складено згідно з програмою дисципліни "Закінчування свердловин" для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, що навчаються за напрямком підготовки нафтогазова справа (спеціальність "Буріння та освоєння нафтових і газових свердловин"). Призначений для надання допомоги при вивченні дисципліни та виконання курсового проекту з цієї дисципліни студентами денної та заочної форм навчання і слухачми ІПО, які здобувають другу вищу освіту за спеціальністю "Буріння свердловин".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved