slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Вступ в теорію систем


Белей, С. М. Вступ в теорію систем : практикум / С. М. Белей, С. П. Ващишак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 27 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення занять з дисципліни "Вступ в теорію систем". Практикум розроблений згідно з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Метрологія та вимірювальна техніка". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Науково-дослідна практика


Семенцов, Г. Н. Науково-дослідна практика : методичні вказівки / Г. Н. Семенцов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 17 с.

Програму складено згідно з “Методичними рекомендаціями щодо складання програм практики для студентів вищих навчальних закладів України” і призначена для самостійної роботи при проходженні науково-дослідної практики студентів спеціальності 8.050202 –«Автоматизоване управління технологічними процесами».

Інформаційні системи


Незамай, Б. С. Інформаційні системи : лабораторний практикум / Б. С. Незамай, Л. О. Штаєр. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 137 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Інформаційні системи". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Інформаційні системи". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 7.05020101 – "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика".

Автоматичне управління


Автоматичне управління : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. І. Когутяк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 398 с.

У навчальному посібнику викладені основні поняття, визначення і принципи класифікації технологічних процесів як об’єктів автоматизації. Приводяться диференціальні рівняння типових динамічних ланок, їх моделей. Методи синтезу алгоритмів і систем курування на сучасному рівні із використанням мікропроцесорних засобів. Призначається для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю „Автоматизоване управління технологічними процесами. Метрологія управління технологічними процесами”. Навчальний посібник може бути корисний студентам інших технологічних спеціальностей та науковим і аспірантам.

Технологія виробництв процесів харчової та переробної промисловості


Борин, В. С. Технологія виробництв процесів харчової та переробної промисловості : лабораторний практикум / В. С. Борин. - Івано-Франківськ : : ІФТУНГ, 2010. - 109 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підго-товки бакалаврів за напрямом 6.050202 -«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Методичні вказівки призначені для студентів заочної форми навчання з метою вивчення загальних принципів побу-дови і закони функціонування АСК, основні методи аналізу і синтезу неперервних і дискретних систем керування, а також для самостійної роботи студентів денної форми навчання з метою закріплення знань з дисципліни.

Автоматизація та оптимізація процесів харчової та переробної промисловості


Семенцов, Г. Н. Автоматизація та оптимізація процесів харчової та переробної промисловості : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, В. С. Борин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 197 с.

Навчальний посібник складений відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Навчальний посібник призначений для студентів очної та заочної форм навчання з метою вивчення основних понять, диференціальних рівнянь, передавальних функцій, статичних і динамічних характеристик об’єктів транспорту нафти і газу.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved