slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Technology Development of Oil Fields


Volchenko, D. O. Technology Development of Oil Fields = Технологія розробки нафтових родовищ : guidance booklet=методичні вказівки / D. O. Volchenko. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 24 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Технологія розробки нафтових родовищ". Призначено для підготовки бакалаврів за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології".

Дипломування здобувача ступеня магістра


Лозинський, О. Є. Дипломування здобувача ступеня магістра : методичні поради. - Мережеве електронне навч. вид. / О. Є. Лозинський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 33 с.

В роботі висвітлені основні положення дипломування, як складової проведення атестації студентів-випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти, підготовка яких проводиться в університеті. Розглянута поетапна схема організації роботи магістранта над випускною кваліфікаційною роботою та процедура її захисту.

Бюджетування податків і зборів на підприємстві


Хома, С. В. Бюджетування податків і зборів на підприємстві : методичні вказівки для вивч. дисц. / С. В. Хома. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 45 с.

Методичні вказівки призначені для забезпечення самостійного вивчення дисципліни "Бюджетування податків і зборів на підприємстві" студентами очної, заочної та дистанційної форми навчання. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, що передбачена чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 071 - облік та оподаткування.

Бізнес-діагностика


Перевозова, І. В. Бізнес-діагностика : методичні вказівки для вивч. та сам. вивч. дисц. / І. В. Перевозова, Н. А. Даляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 42 с.

Методичні вказівки містять загальні положення та тематичний зміст занять з дисципліни "Бізнес-діагностика", завдання щодо виконаня практичних та контрольних робіт. Для студентів очної, заочної форми навчання спеціальності "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр).

Управління витратами в підприємництві


Перевозова, І. В. Управління витратами в підприємництві : методичні вказівки для сам. та дист. вивч. дисц. / І. В. Перевозова, Н. А. Даляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 32 с.

Методичні вказівки містять загальні положення та тематичний зміст занять з дисципліни "Управління витратами в підприємництві", завдання щодо виконаня практичних та контрольних робіт. Для студентів очної, заочної форми навчання спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр).

Геологія родовищ корисних копалин


Поплюйко, А. Г. Геологія родовищ корисних копалин : конспект лекцій / А. Г. Поплюйко. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 170 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Геологія родовищ корисних копалин". Призначено для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, які навчаються за спеціальністю "Науки про Землю". Може бути використаний студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved