slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Курс історичної геології з основами палеонтології


Жученко, Г. О. Курс історичної геології з основами палеонтології : навч. посіб. / Г. О. Жученко, О. Р. Стельмах. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 153 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “Історична геологія та палеонтологія”. У навчальному посібнику висвітлено основи стратиграфії осадових порід, стратиграфічний поділ та методичні підходи. Описано основні типи викопних представників фауни і флори планети, що мають стратиграфічне і палеонтологічне значення та використовуються для реконструкції палеогеографічних умов минулого. Охарактеризовано основні етапи формування та розвитку геологічного середовища планети згідно з загальноприйнятими підходами історичної геології. Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 6.040103 -«Геологія».

Основи релейного захисту і автоматики систем електропостачання


Федорів, М. Й. Основи релейного захисту і автоматики систем електропостачання : лаборатор. практикум / М. Й. Федорів, У. М. Николин, А. І. Поточний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 83 с.

Лабораторний практикум містить перелік лабораторних робіт, що виконуються, подано перелік літератури для самостійного опрацювання тем, коротко викладено основні теоретичні відомості до кожної лабораторної роботи і контрольні запитання до них, наведені типові схеми досліджень реле та пристроїв автоматики. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050701 – Електротехніка та електротехнології. Може бути використано студентами денної та заочної форми навчання для виконання лабораторних робіт.

Перехідні процеси в електричних системах


Костишин, В. С. Перехідні процеси в електричних системах : практикум. Ч.1 / В. С. Костишин, У. М. Николин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 75 с. -

Практикум розроблений відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни “Перехідні процеси в електричних системах”. Містить основні формули та теоретичні положення, методики розрахунку, приклади розв’язання задач для підготовки до практичних занять. Для кожного практичного заняття подано запитання для самоперевірки знань з даної теми. Практикум адресований студентам напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»

Перекладацька практика


Штогрин, М. В. Перекладацька практика : метод. вказівки / М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 26 с.

Методичні вказівки з організації та проведення перекладацької практики містять мету і завдання практики, завдання і зміст навчально-виховної роботи студентів під час її проходження, зміст і організацію їх діяльності. Мета практики – ознайомити студентів зі специфікою майбутнього фаху, сприяти формуванню первинних професійних умінь і навичок у галузі перекладу. Методичні вказівки з організації та проведення перекладацької практики студентів ІІІ курсу укладено на основі робочих програм циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, призначених для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 «Філологія»

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

Корнута, О. В. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка : конспект лекцій. Ч.2 : Інженерна та комп'ютерна графіка / О. В. Корнута. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 95 с.
Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка». Містить теоретичні відомості з основ комп’ютерної графіки і геометричного, проекційного та машинобудівного креслення згідно вимог Державних стандартів України. Призначений для cтудентів-іноземців напряму підготовки 6.050304 - Нафтогазова справа, що навчаються англійською мовою.

Інтернет-технології та ресурси

Корнута, В. А. Інтернет-технології та ресурси : лаб. практикум / В. А. Корнута. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 31 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки та завдання для проведення лабораторних занять з дисципліни «Інтернет–технології та ресурси». Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки студентів за напрямом 6.020105 – “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved