slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Загальна геологія


Хомин, В. Р. Загальна геологія : методичні вказівки з курсової роботи / В. Р. Хомин, А. Г. Поплюйко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 20 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Загальна геологія". Вони можуть бути використані студентами денної, дистанційної та заочної форм навчання спеціальності 103 - Науки про Землю.

Виробнича практика


Хомин, В. Р. Виробнича практика : методичні вказівки / В. Р. Хомин, Н. В. Броніцька, М. І. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 11 с.

Методичні вказівки виробничої практики містять структуру, зміст і обсяг знань, умінь і навичок, що підлягають засвоєнню студентом, а також методичне і технічне забезпечення практики, яку проходять магістри І курсу навчання. Складена відповідно до навчального плану для магістрів спеціальності 103 - Науки про Землю спеціалізації "Інженерна геологія та гідрогеологія".

Обслуговування та ремонт газонафтопроводів


Запухляк, В. Б. Обслуговування та ремонт газонафтопроводів : лабораторний практикум / В. Б. Запухляк, Я. В. Дорошенко, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 101 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень: 6.050304 - бакалавр) та робочої програми навчальної дисципліни " Обслуговування та ремонт газонафтопроводів ". Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять студентів.

Механіка грунтів в трубопровідному будівництві


Пиріг, Т. Ю. Механіка грунтів в трубопровідному будівництві : конспект лекцій / Т. Ю. Пиріг, В. Б. Запухляк, Р. Б. Стасюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 79 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "185 - Нафтогазова інженерія та технології" та робочої програми навчальної дисципліни " Механіка грунтів в трубопровідному будівництві ". Конспект лекцій містить методичні вказівки для підготовки студентів для вивчення даного предмету.

Мікроекономіка


Яцюк, О. С. Мікроекономіка : навч. посіб. / О. С. Яцюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 195 с.

У навчальному посібнику, розробленому відповідно до робочої програми дисципліни "Мікроекономіка", висвітлено загальні основи мікроекономічної теорії, розкрито фундаментальні питання мікроекономіки, теорію поведінки споживача, теорію фірми, охарактеризовано ринок товарів та ринки факторів виробництва, проаналізовано рівновагу та ефективність ринкової системи.

Філософія та соціологія


Палагнюк, М. М. Філософія та соціологія : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 175 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з курсу "Філософія та соціологія" для студентів I курсу усіх освітніх програм підготовки Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі і складається з 18 лекцій. До кожної з лекцій подано питання для контролю знань та дискусій, список рекомендованої літератури. Може бути корисним для студентів, аспірантів закладів вищої освіти України та всіх, хто цікавиться філософією та соціологією.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved