slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Машини і обладнання для видобутку нафти і газу


Костриба, І. В. Машини і обладнання для видобутку нафти і газу : лаб. робота / І. В. Костриба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 12 с.

Розроблена лабораторна робота відповідає змісту навчальної програми дисципліни «Машини і обладнання для видобутку нафти і газу» і є складовою частиною її лабораторного курсу. Призначена для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 – "Нафтогазова справа"

Попередження і ліквідація аварій на морських промислах


Якимечко, Я. Я. Попередження і ліквідація аварій на морських промислах : метод. вказівки / Я. Я. Якимечко, О. Ю. Витязь, Я. М. Фем'як. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 15 с.

В методичних вказівках викладено завдання курсового проектування, зміст курсової роботи та тематика проектування, а також наведені рекомендації з виконання курсової роботи, її захисту, рекомендована література тощо. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050304. – «Нафтогазова справа».

Основи проектування та спорудження трубопроводів


Шлапак, Л. С. Основи проектування та спорудження трубопроводів : конспект лекцій / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 360 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни «Основи проектування та спорудження трубопроводів». У конспекті лекцій сформовано мету, завдання та зміст курсу, подано схематично оброблений матеріал, що за змістом, обсягом і структурою відповідає вимогам робочої програми, розкривається виконання, оформлення, та захист розрахункових робіт, даються приклади для підготовки до практичних занять, наведено список рекомендованої літератури.

Проектування і експлуатація газонафтопроводів


Возняк, М. П. Проектування і експлуатація газонафтопроводів : навч. посіб. / М. П. Возняк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 461 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Проектування і експлуатація газонафтопроводів". У посібнику подано основи проектування і розрахунку основних технологічних процесів транспортування нафти, нафтопродуктів і газу. Розглянуто фізичні властивості нафти, нафтопродуктів і газу, описано способи їх перекачування, наведено методи регулювання режимів експлуатації, що дозволить майбутньому спеціалісту приймати раціональні рішення під час експлуатації систем трубопровідного транспорту та зберігання нафти і газу.

Морські нафтогазові споруди і основи їх монтажу


Морські нафтогазові споруди і основи їх монтажу : лаб. практикум / С. О. Овецький, Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, О. Р. Мартинець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 128 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни “ Морські нафтогазові споруди і основи їх монтажу”. Призначено для поглиблення теоретичних знань основних розділів вивчення курсу дисципліни. Розглянуто принципи застосування і методики розрахунків основних видів техніки і технологічних процесів, які використовуються при монтажі підводного обладнання морських нафтогазових споруд.

Машини та обладнання для видобутку нафти і газу


Федорович, Я. Т. Машини та обладнання для видобутку нафти і газу : лаб. практикум / Я. Т. Федорович, А. П. Джус. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 131 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни „Машини та обладнання для видобутку нафти і газу”. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Лабораторний практикум друге видання (1-е вид. – 2000) перероблено і доповнено новою лабораторною роботою (автор Т.Л. Романишин).

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved