slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Українська мова за професійним спрямуванням


Личук, М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : тести для проведення контролю знань і вмінь / М. І. Личук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 29 с.

Методичний посібник містить тестові завдання відкритої та закритої форми з метою здійснення контролю знань і вмінь студентів з дисципліни " Українська мова за професійним спрямуванням ". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки фахівців за спеціальностями " Фінанси ", " економіка підприємства " та " Облік та аудит ". Методичний посібник може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Культура мовлення і практична стилістика


Личук, М. І. Культура мовлення і практична стилістика : тестові завдання / М. І. Личук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 49 с.

За своєю структурою тестові завдання охоплюють програму з дисципліни " Сучасна українська літературна мова : культура мовлення і практична стилістика". Система знань даного методичного посібника спрямована на максимальну активізацію розумової діяльності студентів, всебічне вивчення і засвоєння кожного змістового модуля і дисципліни в цілому, осмислення програмового матеріалу,формування лінгвістичного світогляду студентів. Тестові завдання допоможуть визначити рівень знань і вмінь, набутих студентами в процесі засвоєння тієї чи іншої теми з вищеназваної дисципліни.

Практична стилістика української мови для перекладачів


Литвин, О. Б. Практична стилістика української мови для перекладачів : метод. вказівки / О. Б. Литвин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 39 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни «Сучасна українська літературна мова: культура мовлення і практична стилістика». Завдання для самостійної роботи дають можливість практично застосувати засвоєні під час аудиторних занять відомості про орфоепічні, лексичні, морфологічні та синтаксичні норми сучасної української літературної мови, оволодіння якими є основою мовної культури студента-перекладача. Призначено для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія».

Практична фонетика української мови для іноземців


Литвин, О. Б. Практична фонетика української мови для іноземців : метод. вказівки / О. Б. Литвин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 35 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів-іноземців укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна». Завдання для самостійної роботи дають можливість практично застосувати засвоєні під час аудиторних занять навики вимови звуків української мови та читання – від складів до елементарних текстів, а також закріпити вміння використовувати в мовленні базові граматичні правила. Призначено для студентів-іноземців першого курсу всіх напрямів підготовки.

Порівняльна лексикологія української та англійської мов


Дерді, Е. Т. Порівняльна лексикологія української та англійської мов : конспект лекцій / Е. Т. Дерді, Ю. С. Стахмич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 124 с.

Конспект лекцій з порівняльної лексикології української та англійської мов розроблено на основі робочої програми дисципліни “Порівняльна лексикологія української та англійської мов”. Конспект лекцій складається з методично обробленого та систематизованого лекційного матеріалу, що супроводжується практичними завданнями та вправами.

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Веселовська, Н. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : метод. вказівки для самостійної роботи / Н. В. Веселовська, Н. Б. Манюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 35 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи розроблено на основі робочої програми дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Навчальний матеріал, який увійшов до методичних вказівок, спрямований на те, щоб поглибити знання студентів про правила складання професійних документів відповідно до норм української літературної мови, допомогти майбутнім фахівцям підвищити фаховий мовний рівень та засвоїти етикет ділового спілкування. Призначено для студентів 1 курсу денної форми навчання усіх напрямів підготовки.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved