slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Ускладнення та аварії в бурінні


Оринчак, М. І. Ускладнення та аварії в бурінні : лаб. практикум / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик, А. Р. Юрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 123 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до програми курсу “Ускладнення та аварії в бурінні” напряму підготовки 6.090306 "Нафтогазова справа" і призначений для допомоги студентам під час виконання лабораторних робіт, вивчення рецептури та порядку приготування тампонажних сумішей для ліквідації поглинань, а також засвоєння конструкції та технології застосування ловильного інструменту.

Дослідження і підземний ремонт свердловин


Возний, В. Р. Дослідження і підземний ремонт свердловин : курс. проектування / В. Р. Возний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 13 с.

Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Дослідження і підземний ремонт свердловин». Призначено для використання під час виконання курсового проекту студентами, що навчаються за напрямком підготовки 6.050304 - «Нафтогазова справа»

Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ


Возний, В. Р. Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ : метод. вказівки / В. Р. Возний, А. В. Грицанчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 13 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначені для вивчення курсу «Розробка та експлуатація морських нафтових і газових родовищ» студентами спеціальності «Видобування нафти і газу» - 7.05030401

Магістерська робота


Коцкулич, Я. С. Магістерська робота : метод. вказівки / Я. С. Коцкулич, Я. В. Кунцяк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 53 с.

Методичні вказівки складено згідно робочим планом для студентів освітньо–кваліфікаційного рівня "Магістр", що навчаються за спеціальністю 8.05030103 - "Буріння свердловин". Призначені для надання допомоги при виконанні магістерської роботи студентами денної та заочної форм навчання.

Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій


Пилипів, Л. Д. Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій : метод. вказівки / Л. Д. Пилипів, Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 89 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо виконання завдань на практичних заняттях з дисципліни «Теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій». Для виконання домашніх завдань, проведення самостійної та індивідуальної роботи представлено весь комплекс необхідних довідкових даних, включаючи приклади вихідних даних до розрахунків систем теплогазоводопостачання насосних та компресорних станцій.

Основи нафтогазової справи


Пилипів, Л. Д. Основи нафтогазової справи : метод. вказівки. модуль 4 : нафтогазові технології / Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 27 с.

Методичні вказівки включають перелік питань, які доцільно студентам опрацювати самостійно для глибшого та ефективнішого вивчення курсу «Основи нафтогазової справи». Питання побудовані в розрізі змістових модулів та навчальних елементів у відповідності з робочою програмою дисципліни. Методичні вказівки доповнені довідковим матеріалом, зведеним в додатки, та переліком рекомендованих літературних джерел.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved