slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Українська мова за професійним спрямуванням


Веселовська, Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням : практикум / Н. В. Веселовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 50 с.

Практикум із дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням призначений для студентів нафтогазовидобувних спеціальностей. Завдання практикуму – сформувати у студентів уміння і навички складання та оформлення професійних документів, забезпечити оволодіння нормами української літературної мови, систематизувати знання з культури та етики ділового спілкування. Обсяг і зміст матеріалу, що увійшов до практикуму, відповідає вимогам програми.

Українська мова (за професійним спрямуванням)


Венгринюк, М. І. Українська мова (за професійним спрямуванням) : метод. вказівки / М. І. Венгринюк, Н. В. Веселовська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 35 с.

Методичні вказівки укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. У методичних вказівках подано тридцять варіантів контрольних робітдля студентів заочної форми навчання. Усі завдання, що входять до контрольних робіт, спрямовані на те, щоб систематизувати й поглибити знання студентів про мовні норми української мови та розкрити основні стратегії роботи із сучасним документом. Призначено для студентів першого курсу заочної форми навчання усіх напрямів підготовки.

Українська мова за професійним спрямуванням


Венгринюк, М. І. Українська мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій / М. І. Венгринюк, О. Б. Литвин, Н. Б. Манюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 84 с.

Курс лекцій укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Теоретичні питання, які увійшли до курсу лекцій, спрямовані на те, щоб дати студентам ґрунтовні і систематичні знання про норми сучасної української літературної мови, сучасний документ, культуру та етику усного ділового спілкування. Призначено для студентів напряму підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа».

Культура наукової мови


Венгринюк, М. І. Культура наукової мови : практикум / М. І. Венгринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 68 с.

Практикум укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Культура наукової мови”. Завдання, які увійшли до практикуму, спрямовані на те, щоб поглибити знання студентів про науковий стиль української мови та його лексико-граматичні ресурси, допомогти майбутнім фахівцям опанувати основні стратегії роботи з сучасним українським науковим текстом. Призначено для студентів таких напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит».

Українська мова


Венгринюк, М. І. Українська мова / М. І. Венгринюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 71 с.

Наукова робота: мовленнєвостилістичні поради


Бурківська, Л. Ю. Наукова робота: мовленнєвостилістичні поради : навч. посіб. / Л. Ю. Бурківська, М. І. Венгринюк, В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 74 с.

У навчальному посібнику подано мовленнєвостилістичні поради щодо написання наукової роботи: розкрито основні вимоги до змістової і лінгвістичної композиції наукового тексту крізь призму лексико-семантичного, морфологічного та синтаксичного мовних рівнів. Це видання сприятиме розвитку вмінь і навичок роботи із сучасними науковими текстами, допоможе грамотно оформити результати досліджень.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved