slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови


Ріба, О. М. Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови : методичні матеріали / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 83 с.

Методичні матеріали для студентів IV курсу денної форми навчання розроблено на основі робочої програми дисципліни “Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови”.

Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова)


Ріба, О. М. Практичний курс другої іноземної мови (німецька мова) : тести для студентів I-ІІ курсу / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 34 с.

Тести для студентів спеціальності “Переклад” денної форми навчання, які мають загальну підготовку та засвоїли початковий курс нормативної практичної граматики німецької мови.

Диктанти з другої іноземної мови


Ріба, О. М. Диктанти з другої іноземної мови / О. М. Ріба. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 29 с.

Диктанти з другої іноземної мови для студентів I, II курсу спеціальності "Переклад" розроблено на основі типових програм з другої іноземної мови для спеціальних факультетів українських вузів, а також програм європейських вузів для вказаної спеціальності.

Основи мовної комунікації


П'ятничко, Б. П. Основи мовної комунікації : конспект лекцій / Б. П. П'ятничко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 51 с.

Даний курс лекцій розкриває теоретичні положення з проблем лінгвістичних основ комунікації, знайомить з немовними категоріями та поняттями процесу комунікації і робить спробу показати методи та шляхи їх реалізації у мовному процесі. Крім того, конспект лекцій, який подано німецькою мовою, містить також мету вивчення даної дисципліни та перелік рекомендованих джерел, що є необхідними для вивчення даного курсу.

Основи теорії перекладу та інтерпретації тексту


П'ятничко, Б. П. Основи теорії перекладу та інтерпретації тексту : конспект лекцій / Б. П. П'ятничко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 83 с.

Курс лекцій дає повну уяву про сучасний стан лінгвістичної теорії перекладу і про сучасні досягнення науки про переклад у нашій країні і за рубежем. Показана можливість застосування теоретичних моделей для опису і осмислення процесу перекладу і вирішення конкретних завдань перекладу. На фактичному матеріалі в даних лекційних темах простежуються закономірності процесу перекладу, висвітлюються семантичні та стилістичні проблеми перекладу, показані способи відтворення у перекладі жанрово-функціональних особливостей оригіналу.

Кишеньковий німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента


Проців, Г. Ф. Кишеньковий німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента : метрологія та інформаційно-вимірювальні тех.-нології, приладобудування / Г. Ф. Проців. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 102 с.

Навчальний посібник «Кишеньковий німецько-український та українсько-німецький фаховий словник-довідник студента: метрологія та інформаційно-вимірювальні технології, приладобудування» призначено для студентів напрямків підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» та «Приладобудування». Словник-довідник містить біля 2000 фахових термінів із зазначених дисциплін та тлумачень основних та маловідомих понять німецькою та українською мовами.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved