slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Організація автомобільних та технологічних перевезень


Богатчук, І. М. Організація автомобільних та технологічних перевезень : метод. вказівки, програми та контрольні завдання для самост. вивчення дисц. для студ. спец. "Автомобілі та автомоб. господарство" / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 38 с.

Приведені методичні вказівки, програма та контрольні завдання для самостійного вивчення дисципліни для студентів з навчанням за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Електричне і електронне обладнання автотранспортних засобів


Чорноус, В. М. Електричне і електронне обладнання автотранспортних засобів : навч. посіб. / В. М. Чорноус, Б. І. Карпінець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 141 с.

Розглядаються пристрої, принципи дії, коротка теорія і характеристика електричного і електронного обладнання автотранспортних засобів. Значну увагу приділено електронним пристроям у системах електропостачання, запалювання, пуску та керування двигуном. Навчальний посібник рекомендується для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Курсове та дипломне проектування. Вимоги до оформлення.


Прунько, І. Б. Курсове та дипломне проектування. Вимоги до оформлення. / І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 85 с.

Приведені вимоги до оформлення курсового та дипломного проектів студентами спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство”. Дані витяги з нормативних документів. Розроблені у відповідності з робочими програмами дисциплін, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Автомобілі та автомобільне господарство”. Відповідають вимогам СТП02070855-03-99. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції


Михалків, В. Б. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції : методичні вказівки / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 47 с.

Методичні вказівки розроблені відповідно до навчального плану підготовки за напрямом 6.050304 "Нафтогазова справа" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та робочої програми дисципліни "Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції". Вказівки містять мету і завдання самостійної і індивідуальної роботи, зміст роботи та тематику індивідуальних завдань. Приводяться методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи.

Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції


Михалків, В. Б. Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції : методичні вказівки (тестові завдання) / В. Б. Михалків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 63 с.

Подані тестові завдання з курсу "Автомобiльнi газонаповнювальні компресорні станції". Тестові завдання розділені за змістовними модулями та ступенем складності. Наведені відповіді та список рекомендованих джерел. Тестові завдання призначені для студентів спеціальності “Газонафтопроводи та газонафтосховища” та перепідготовці кадрів в інституті післядипломної освіти.

Комп'ютерні системи автомобілів


Мельник, В. М. Комп'ютерні системи автомобілів : методичні вказівки / В. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 101 c.

Методичні вказівки містять теоретичні положення, індивідуальні завдання та контрольні питання для проведення практичних занять з дисципліни “Комп’ютерні системи автомобіля”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”(спеціалізація “Комп’ютерна діагностика транспортних машин”). Може бути використаним студентами денної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved