slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Ділова німецька мова


Ділова німецька мова : Практикум. Ч. 2. / С. П. Гандзюк, Б. П. П'ятничко, Н. І. Грицина, Н. С. Масляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 224 с.

Практикум розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни і чинним навчальним пла-ном підготовки фахівців зі спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” з урахуванням мотивації навчання студентів, формування теоретичного, практичного та професійного рівнів. Призначений для студентів даної спеціальності денної та заочної форми навчання.

Німецька мова


Грицина, Н. І. Німецька мова : навч. посіб. / Н. І. Грицина, Л. Ф. Когут. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 191 с.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Переклад» - 6.020303, «Документознавство» - 6.020105 та магістрів «Державного управління», може використовуватись для самостійної роботи. Мета навчального посібника - розвиток критичного мислення студентів, удосконалення і вмінь перекладу, аналізу, синтезу та продуктивного мовлення. Завдяки численним даним про різні країни посібник сприятиме розширенню світогляду студентів, їх вихованню та зростанню інтелекту.

Структура та значення констітуентів граматично-лексичного поля модальності в сучасній німецькій мові


Грицина, Н. І. Структура та значення констітуентів граматично-лексичного поля модальності в сучасній німецькій мові : методичні вказівки та завдання з німецької мови / Н. І. Грицина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 122 с.

Пропоновані методичні вказівки та завдання з німецької мови призначені для студентів I-IV курсів спеціальностей „Документознавство і інформаційна діяльність” та „Переклад”.

Людина і оточуюче середовище


Грицина, Н. І. Людина і оточуюче середовище : методичні вказівки та завдання з німецької мови. Ч.2 / Н. І. Грицина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 158 с.

Методичні вказівки призначаються для студентів І-ІІ курсів спеціальностей “Документознавство та інформаційна діяльність”, “Переклад і філологія” і підпорядковані меті збагачення словникового запасу студентів та формування в них мовленєвої компетенції в процесі засвоєння тем: Мандрівка; Поїздка автомобілем; Подорож літаком, пароплавом, поїздом; Подорож закордон; Відрядження; Тема “Подорож в художній літературі”. Завдяки різному рівню складності вправ Методичні вказівки можуть використовуватися як студентами вищих навчальних закладів, так і учнями шкіл, ліцеїв, гімназій.

Методичні вказівки та завдання з німецької мови до розмовної теми: "Людина і оточуюче середовище"


Грицина, Н. І. Методичні вказівки та завдання з німецької мови до розмовної теми: "Людина і оточуюче середовище". Ч. 1 / Н. І. Грицина. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 155 с.

Пропоновані методичні вказівки та завдання з німецької мови призначені для студентів І – ІІ курсів спеціальностей „Документознавство та інформаційна діяльність”, „Переклад і філологія” для покращення організації їх самостійної роботи у процесі підготовки до практичних занять та праці над темами в аудиторії під контролем викладача. Побудовані за однотиповою структурою три розділи містять завдання різного рівня складності і передбачають підвищення мовної компетенції студентів на комунікативному рівні, розвиток та удосконалення їх розумових здібностій, розширення світогляду, сприятимуть їх загальноосвітньому, естетичному та країнознавчому вихованню.

Ділова німецька мова. Німеччина і світ


Гандзюк, С. П. Ділова німецька мова. Німеччина і світ : навч. посіб. / С. П. Гандзюк, Б. П. П'ятничко, Н. С. Масляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 104 с.

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 7.020105 – спеціаліст денної та заочної форм навчання. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни і чинного навчального плану підготовки фахівців названої спеціальності з урахуванням мотивації навчання студентів, формування теоретичного, практичного та професійного рівнів.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved