slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Ділова німецька мова


Гандзюк, С. П. Ділова німецька мова : навч.-тренувальний практикум / С. П. Гандзюк, Н. С. Масляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 129 с.

Навчально-тренувальний практикум призначений для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Тексти і вправи мають виключно народно-господарське спрямування. Вони служать основою мовного оформлення німецької ділової документації. Набуті з посібника знання в галузі ділової німецької мови сприятимуть підвищенню мовно-фахового рівня студентів, кращому розумінню ними народно-господарських явищ і ринково-економічних відносин.

Німецька мова


Богомоленко, Н. П. Німецька мова : практикум / Н. П. Богомоленко, О. І. Думич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 128 с.

Практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Ділова німецька мова (друга)». Складається з 10 розділів, зміст яких відповідає модулю навчальної програми, що передбачає усне та письмове розуміння, а також з матеріалів для контролю знань та самостійної роботи студентів. Основне завдання практикуму – розвиток навичок ділового мовлення. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.020107 - «Туризм», які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

Німецька мова


Богомоленко, Н. П. Німецька мова : практикум / Н. П. Богомоленко, О. М. Гордій, О. І. Думич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. - 64 с.

Даний практикум призначений для студентів I, III - IV курсів факультету нафтогазопроводів та механіко-технологічного факультету.

Словник риторичних термінів


Якібчук, М. В. Словник риторичних термінів : для студентів спеціальності "менеджмент організації та менеджмент підприємницької діяльності" / М. В. Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 57 с.

Даний словник охоплює загальну термінологію з курсу “Риторика” і дає коротке пояснення найбільш часто вживаних термінів, призначений для вирішення важливих завдань, що стоять перед вищою школою, а саме: широко використовувати стилістичну різноманітність термінів, що сприятиме постійному підвищенню мовної та риторичної культури студентів.

Риторика


Якібчук, М. В. Риторика : метод. вказівки / М. В. Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. - 54 с.

Дані методичні вказівки складаються з програми курсу, планів практичних занять, запитань для самоконтролю. Вони містять тематику контрольних робіт, теми рефератів, риторичний словник, перелік рекомендованої літератури, призначені для студентів напряму підготовки 0502 – Менеджмент.

Практикум з англійської мови


Довзій, С. В. Практикум з англійської мови / С. В. Довзій, Т. Р. Струтинська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 62 с.

Практикум призначений для студентів 1-го курсу очної та заочної форми навчання, спеціальності ТЗ, факультету НГП. Практикум спрямований на розвиток навичок професійно-спрямованого мовлення. Він включає тексти, граматичні вправи, які сприяють розвитку та вдосконаленню навичок усного та письмового мовлення на базі автентичної науково-технічної літератури за спеціальністю. Також в практикумі є тексти для додаткового читання та технічний словник по спеціальності зварювання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved