slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин


Міронов, Ю. В. Машини і обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : лабораторний практикум для студ.-бакалаврів спец. "Обладнання нафт. і газ. промислів" №8-16. Ч.2 / Ю. В. Міронов, Л. І. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 102 с.

Збiрник методичних вказівок до лабораторних робiт (частина ІI, 8-ий семестр) складено за робочою програмою курсу "Машини і обладнання для буріння свердловин" для бакалаврiв з базовою вищою освiтою за напрямком 60902 "Iнженерна механiка" професiйного спрямування 7.090217 "Обладнання нафтових і газових промислів", затвердженої деканом механiчного факультету IФДТУНГ 28.05.1998 р. Методичнi вказівки призначені для самостійної роботи і проведення лабораторних робіт при вивченні дисципліни студентами стаціонарної і заочної форм навчання.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Закінчування свердловин"


Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Закінчування свердловин" / Сенюшкович М.В., Ковбасюк І.М., Марцинков О.Б., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 54 с.

Методичні вказівки складені у відповідності до програми курсу «Закінчування свердловин» для спеціальності «Буріння», затвердженою 30 серпня 2001року, і призначені для допомоги студентам при виконанні лабораторних робіт.

Бурові промивальні рідини


Оринчак, М. І. Бурові промивальні рідини : лабораторний практикум / М. І. Оринчак, Я. М. Кочкодан, В. І. Колісник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 108 с.

В лабораторному практикумі наведені роботи з визначення основних технологічних властивостей бурових промивальних рідин, а також додаються практичні рекомендації для користування лабораторним устаткуванням. Велика увага у практикумі приділена практичному застосуванню хімічних реагентів для обробки промивальних рідин. Наведені рецептури основних типів розчинів та регулювання їх структурно-механічних властивостей.

Основи гірничого виробництва


Основи гірничого виробництва : лабораторний практикум / В. Р. Возний, Я. Я. Якимечко, Я. М. Фем'як, С. О. Овецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 80 с.

Лабораторний практикум призначений для поглиблення теоретичних знань основних розділів курсу і набуття практичних навичок у виконанні розрахунків, які проводяться у гірничому виробництві.

Методичні вказівки з курсу "Підземна гідрогазодинаміка"


Методичні вказівки з курсу "Підземна гідрогазодинаміка" / Попадюк Р.М., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. - 11 с.

Методичні вказівки складено згідно з програмою дисципліни “Підземна гідрогазодинаміка" для студентів спеціальності 7.070704 - Геологія нафти і газу, затвердженою Вченою Радою Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу для студентів спеціальності 7.070704 – “Геологія нафти і газу". Методичні вказівки містять робочу програму дисципліни з лекційних і практичних занять, рекомендовану літературу, завдання для виконання домашніх і контрольних завдань та рекомендації до їх виконання.

Розробка родовищ нафти і газу


Розробка родовищ нафти і газу : метод. вказівки / Зінченко В.К., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2000. - 42 с.

Методичні вказівки складені у відповідності до програмних вимог курсу "Розробка родовищ нафти і газу" для студентів стаціонарної і заочної форм навчання спеціальності 7.050107 - "Економіка підприємства". Вони включають робочий план-програму курсу, перелік рекомендованої літератури, програмні запитання, методичні поради по вивченню окремих розділів курсу, запитання для самоперевірки, завдання для виконання контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved